Осередки враження при надзвичайній ситуації: характеристики та шляхи зниження впливу на населення і території, страница 5

Ураховуючи, що такі методи виявлення та оцінки РО при аварії на АЕС, як прогнозування та за даними розвідки, допустимі в основному на пізній та частково на середній фазах розвитку аварії, вони не дозволяють достатньо швидко виявити й оцінити РО для вчасного проведення першочергових заходів з захисту населення на більш небезпечних (ранніх і середніх) фазах аварії. Тому для виявлення та оцінки РО при аварії на АЕС використовують додатковий екстрений метод, що містить елементи перших двох (прогнозування та за даними розвідки).

Цей метод призначений для швидкого виявлення та екстреної оцінки РО при аварії на АЕС (на її ранній та середній фазах розвитку), визначення необхідних першочергових і додаткових заходів для захисту населення, прийняття рішення про порядок проведення захисних заходів, що були розглянуті раніше, визначення (прогнозування) можливої РО на будь-якому об’єкті (у населеному пункті) поруч з АЕС у випадку аварії.

Метод забезпечується реалізацією низки попередніх заходів та обчислень, основними з яких будуть такі:

на території навколо АЕС на різних відстанях від неї обирають місця (точки), де більш вірогідне максимальне РЗ навколишнього середовища. Ці точки є контрольними, в них проводяться дозиметричні виміри РЗ місцевості протягом усіх фаз розвитку аварії на АЕС;

готуються спеціальні пересувні дозиметричні групи, для яких розробляються оптимальні маршрути і методика вимірів у контрольних точках;

усі контрольні точки наносяться на план (карту). Частина з них для зручності користування позначається у вигляді кіл з радіусами, що дорівнюють їх відстаням до центра АЕС (наприклад, R = 10, 50, 100 км тощо);

шляхом розрахунку (у вигляді таблиць) для конкретної АЕС визначаються можливі максимальні значення: рівнів радіації Р1 на осі сліду радіоактивної хмари (у контрольних точках) через одну годину після аварії, довжин зон РЗ (М, А, Б, В, Г) залежно від кількості та потужності аварійних реакторів (LМ, LА та ін.), доз опромінення D1рік, що отримані населенням у зонах РЗ за перший рік після аварії; коефіцієнтів накопичення дози радіації Аt за час перебування в зоні РЗ; коефіцієнтів Кt для перерахунку рівнів радіації на різний час, що минув після аварії.

Примітки:при розрахунках припускається, що викид РР відбувається одноразово та одночасно від усіх аварійних реакторів; розрахункова швидкість середнього вітру в районі АЕС береться за найгіршим варіантом з урахуванням усіх його напрямків протягом року.

На підставі викладеного вище розроблена методика виявлення та екстреної оцінки РО при аварії на АЕС.

Перший етап– виявлення РО – здійснюється так:

методом прогнозування наносяться на карту зони можливого РЗ, визначаються їх розміри та основні параметри, як було розглянуто раніше;

визначається, в якій зоні РЗ і точці цієї зони може опинитися (опинився) об’єкт (населений пункт);

визначаються контрольні точки в напрямку аварійного викиду (основна – у центрі, інші – на межах проектної забудови об’єкта, зон РЗ тощо);

за даними розвідки корегується виявлення РО і визначається час початку РЗ у контрольних точках за формулою

де R – відстань від АЕС, км; Vсер – швидкість середнього вітру, км/год.

Другий етап – екстрена оцінка РО – здійснюється так:

визначаються прогнозовані рівні радіації Р1 у контрольних точках;

визначаються фактичні рівні радіації Рt в зазначених точках згідно з даними розвідки або шляхом розрахунку за формулою

де Кt – коефіцієнт перерахунку;

визначається можлива одноразова доза опромінення населення за перші 12 годин після аварії (на відкритій місцевості або в житлових будинках) за формулою

де Рn = Рt – рівень радіації на початок опромінення, Гр/год; Рk = Р12= Р1 Кt12 – те ж на кінець опромінення, Гр/год; Т = 12 год – час опромінення (50 % доби на відкритій місцевості або 50 % у будинках); Косл – коефіцієнт ослаблення рівня радіакції.

Розраховуються прогнозовані дози зовнішнього опромінення Дпр у контрольних точках під час перебування населення на відкритій місцевості та в житлових будинках для двох періодів: