Осередки враження при надзвичайній ситуації: характеристики та шляхи зниження впливу на населення і території, страница 37

В Україні щодо цього останніми роками проводиться значна робота. Можна стверджу­вати, що в скрутних економічних умовах за короткий термін, завдяки тісній співпраці МНС з центральними та місцевими органами державного управління, з безпосереднім залученням наукового потенціалу вдалося започаткувати системний підхід до розв’язання проблем за­побігання та оперативного реагування на НС. Про­тягом останніх років прийнято ряд основоположних нормативно-правових актів: Закони України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природ­ного характеру", "Про аварійно-рятувальні служби", "Про Цивільну оборону України", "Про війська цивільної оборони України"; Указ Президента України "Про Концепцію захисту на­селення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій"; постанови Уряду, що визначають особливості Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзви­чайні ситуації техногенного та природного характеру, порядок класифікації НС, організацію оповіщення і зв’язку в НС, порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації НС та їх наслідків. Крім того, розпочато й активно здійснюється об'єднання (пряме або методичне) національних аварійно-рятуваль­них формувань під егідою МНС.

В Україні прийнято і реалізується чимало державних і регіональних програм у галузі бо­ротьби з НС. Щоб докорінно зміни­ти це становище, необхідне вжиття комплексних заходів щодо зменшення ризику виникнен­ня і пом’якшення наслідків катастроф та НС на основі виваженої законодав­чої, економічної і наукової бази з належним фінансуванням та матеріально-технічним забезпе­ченням як за рахунок коштів державного бюджету, так і бюджетів усіх рівнів, у тому числі суб'єктів господарювання незалежно від форм власності.

Узагальнюючи наведене вище і враховуючи набутий за останні роки досвід, можна стверджувати, що настав час створення нової ідеології протидії катастрофам та НС, яка повинна знайти своє втілення в Єдиній державній цільовій програмі її реалізації.

Зміст

              Позначення та умовні скорочення

3

              Вступ

5

1.

Надзвичайні ситуації та їхній вплив на життєдіяльність населення

6

1.1.

Терміни та визначення

6

1.2.

Види та фактори враження об’єктів у надзвичайній ситуації

7

1.3.

Класифікація надзвичайних ситуацій

13

2.

Причини виникнення надзвичайних ситуацій

17

2.1.

Надзвичайні ситуації техногенного характеру

17

2.2.

2.3.

2.4.

Надзвичайні ситуації природного  характеру

Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру            

Надзвичайні ситуації воєнного характеру                                                                               

38

48

54

3.

Осередки враження при надзвичайній ситуації: характеристики та шляхи зниження впливу на населення і території

57

3.1.

Характеристика осередків ураження при надзвичайних ситуаціях техногенного походження

57

3.2.     Характеристика осередків ураження при надзвичайних ситуа-  86

              ціях природного походження          

3.3.     Характеристика осередків ураження при надзвичайних ситуа-

             ціях воєнного походження                                                                99

4.         Законодавчі засади безпеки населення у надзвичайних ситуа-

             ціях                                                                                                      124

             Післямова                                                                                           131

             Зміст                                                                                                    134