Сталевий каркас промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Металеві конструкції", страница 5

Характеристи ка будинку

Найбільша відстань, м

між температурними швами по довжині блоку (вздовж будинку)

від температурного шва або торця будинку до осі найближчого вертикального зв’язку

в кліматичних районах

у всіх, крім І1, I2,  II2  та  ІІ3

І1, І2,  ІІ2,  

та ІІ3

у всіх,крім І1, I2,  II2 та 

ІІ3

І12,  ІІ2,  

та ІІ3

Опалювані будинки

230

160

90

60

Неопалювані будинки й

гарячі цехи

200

140

75

60

Примітки:

1. Відповідно до ГОСТ 16350-80 ”Климат СССР.Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей” територія бувшого СРСР розташована в двох макрокліматичних районах з холодним(І) та помірним (ІІ) кліматом, кожний з яких в свою чергу районований в залежності від температури  й відносної вологості повітря ( І1 та І2 , ІІ1 ... ІІ12)  . Розрахункові температури, які відповідають  середній температурі найбільш холодної п’ятиденки : -40оС  і вище  -  (ІІ4  ...   ІІ12 ); від  -40  до  -50оС  включно  -  (ІІ2, ІІ3 та І2 ); від  -50 до  -60оС включно  -  ( І1 ).

2. При наявності між температурними швами будинку двох повних вертикальних  зв’язків відстань між останніми в осях не повинна перевищувати 40 . .  50 м.

        1.4.. Покриття.       

     Покриття виробничих будинків підрозділяють на утеплені -  для отоплюваних будинків, та  неутеплені  -  для неотоплюваних будинків або гарячих цехів. Покриття утворюються від поєднання несучих і огороджуючих конструкцій. До огороджуючих конструкцій  відносять залізобетонні плити, азбестоцементні або металеві листи ,  по яких влаштовують : для утеплених покриттів  -  паро- , тепло-  й гідро- ізоляцію; для холодних  -  гідроізоляцію ( якщо огороджуючі конст-рукції не виконують одночасно функції гідроізоляції ).

     Несучі конструкції при прогонному покритті складаються з прогонів, які підтримують огороджуючу конструкцію , й  крокв’яних ферм (ригелів,рам).При безпрогонній системі покриття огороджуюча конструкція (залізобетонна плита, комплексна панель) спирається безпосередньо на верхні пояси крокв’яних ферм. Крім цього, в конс-трукцію покриття  входять системи зв’язків, які сприймають зусилля від кранових, вітрових навантажень та забезпечують загальну стійкість  покриття, окремих його елементів, а також  просторову роботу каркаса в цілому.

1.4.1. Загальні відомості про крокв’яні ферми.

Основний тип крокв’яних ферм під рулонну покрівлю в утеплених покриттях - малоухильні ферми з ухилом верхнього поясу  i³1,5%. Для неутеплених покриттів широко застосовують ферми трикутної форми  або ферми з підвищеними поясами.

     Найбільш розповсюджений тип перерізів елементів ферм - з двох рівнополичних  або нерівнополичних кутиків (див. табл. сорта- менту, ГОСТ 8509-86), з’єднаних через прокладки в тавр. В сучасному проектуванні рекомендується перерізи поясів ферм приймати з таврів з паралельними гранями полиць та з решіткою з кутиків або з круглих, прямокутних і квадратних електрозварних труб. Завдяки  невеликій кількості фасонок, їх малим розмірам, відсутності з’єднувальних прокладок - маса цих ферм на 10 - 15% менша від маси ферм з кутиків.

     Для елементів ферм застосовують вуглецеві й низьколеговані сталі. Більш раціональні комбіновані конструкції, в яких пояси й більш навантажені розкоси виконуються зі сталі підвищеної  або високої міцності,а решта елементів (решітки) - з вуглецевої сталі звичайної якості. Рекомендовані марки сталі наведені в [ 1,табл.50*].

1.4.2. Зв’язки покриття.

     Зв’язки покриття призначені для забезпечення просторової жорсткості каркасу, стійкості конструкцій в цілому та їх окремих елементів, сприйняття горизонтальних навантажень від вітру й кранового устаткування, а також перевірки встановлення конструкцій та забезпечення їх стійкості в процесі монтажу. Для цього в покритті влаштовують жорсткі просторові блоки, поєднуючи дві суміжні крокв’яні ферми з допомогою горизонтальних зв’язків на рівні їх поясів та вертикальних зв’язків між ними. Такі блоки розміщують в торцях будинку або температурного відсіку, а при їх довжині, більшій за 144м  -  і на проміжних ділянках  з кроком не більше 72м.