Сталевий каркас промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Металеві конструкції", страница 32

До складу гальмівної конструкції входять: верхній пояс під-кранової балки ; горизонтальна штаба(гальмівна балка) ; підтримуючий швелер (рис. 73 ) .

Гальмівні балки при ширині до 1,25 . . . 1,5м (відстань від осі підкранової балки до грані підтримуючого швелера) звичайно проектують зі стінкою із рифленої штаби товщиною ths = 6 . . . 8мм . Ширина гальмівної балки призначається з конструктивних міркувань (рис. 7.3), а ширина листа bsh приймається у відповідності з ГОСТ8568 - 57* (Сталь листова рифлена). Підтримуючий швелер № 16 . . . 30 встановлюється на відстані 40 . . . 60мм від зовнішньої грані колони.

7.3. Розрахунок підкранових конструкцій за групами граничних станів .

Розрахунок виконується в такій послідовності.

По призначеним розмірам перерізу підкранових конструкцій визначають фактичні геометричні характеристики перерізу балки A, Sx, Ix,п.б., Wx,п.б.. Визначають також фактичні геометричні характеристики гальмівної балки відносно нейтральної осі y1 - y1 , попередньо визна- чивши положення цієї осі

X1 = SSi / SAi ,

де SSi - сума статичних моментів ділянок складеного перерізу гальмівної балки відносно вертикальної осі, що проходить по краю верхнього поясу підкранової балки; SАі - сума площ перерізів ділянок складеного перерізу гальмівної балки ( швелер, лист та верхня полиця підкранової балки).

Розрахунок по першій групі граничних станів включає:

- перевірку нормальних напружень у верхньому поясі підкранових балок в крайніх від колони фібрах (рис. 7.3 , точка А) :

s = Mf /Wx,п + Mт / Iy1,т . X1 £ Rygc ,

де Iy1,т - момент інерції гальмівної балки відносно осі y1 - y1 ;

Ry - розрахунковий опір матеріалу поясу підкранової балки по границі текучості, який визначається по фактичній tf .

- Перевірку дотичних напружень біля опор підкранових балок:

t = QfSx / Ixtw £ Rsgc ,

де Rs - розрахунковий опір зрізу матеріалу стінки, визначається по фактичній tw .

- Перевірку місцевих вертикальних нормальних напружень в стінці під котком крана

sloc,y = gf' F' /twlef£ Rygc ,

деgf'- коефіцієнт надійності, який враховує нерівномірність тиску кранового колеса і підвищену динамічність під стиками рейок, gf'=1,6 при жорсткому підвішуванні вантажу і дуже важкому(7к-8к) режимі роботи; gf'=1,4, те ж, при гнучкому підвішуванні вантажу;gf'=1,3при кранах важкого режиму роботи;gf'=1,1 в інших випадках;        F'=Fngfgh- розрахункова сила вертикального тиску колеса без врахування коефіцієнтів динамічності і сполучень навантажень;

lef=3,25 3ÖIf ¤ tw -умовна довжина розподілу місцевого тиску,  тут  If - сума моментів інерції площ перерізів верхнього поясу балки і кранової рейки відносно власних центральних осей (марка кранової рейки за ГОСТ 4121-62 підбирається по вантажності крана .

- Перевірку приведених напружень в стінці балки на рівні верхнього поясного шва .

При кількості циклів навантаження n< 2x106 та n³ 2x104  у випадку легкого й середнього режимів роботи кранів

sred = Ösx2 - sxsy +sy2 + 3txy2£ 1,15Rygc ,

при чому txy£ Rsgc ;в цій формулі :

sx = Mf / Wxn . hw/h - нормальні напруження в стінці на рівні поясного шва; sy = sloc,y - нормальні напруження, перпендикулярні до осі балки; txy = Qf/twhw  - середнє дотичне напруження в стінці балки

При кількості циклів завантаження n³ 2x106 у випадку важкого й вельми важкого(7к - 8к) режимів роботи крана

sred=Ö (sx+sloc,x)2 - (sx+sloc,x)sloc,y+ sloc,y2 +3(txy+tloc,xy)2 £1,15Rygc

при чому sx + sloc,x£ Ry , sloc,y +sf,y£ Ry , txy + tloc,xy + tf,xy£ Rs ,

де sloc,x = 0,25sloc,y ; tloc,xy = 0,3sloc,ysf,y = 2Mt /If ;

tf,xy= 0,25sf,y .

Тут Mt = F'e + 0,75Tthr  - місцевий крутячий момент, е - умовний ексцентриситет, дорівнює 15мм, Тt - див. формулу 3.2 ) , hr - висота кранової рейки.

If = It + bttt3/3 - сума власних моментів інерції крутіння рейки й поясу .

- Перевірку приведених напружень слід виконувати в двох перерізах підкранової балки : в середині першого відсіку (біля опори), при цьому внутрішні зусилля  M та Q визначаються при такому положенні кранів, коли виникає Qmax; в середньому перерізі підкра- нової балки -  при такому положенні кранів, коли виникає Mmax.