Сталевий каркас промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Металеві конструкції", страница 23

Qтр = Vпр + Dmax/2  = 401 + 2216/2 = 1509кН.

Напруження в траверсі:

від згину s = Mтр/Wx,min = 20700/3934 = 5,26кН/см2£ Rygc/gn=   = 22x1,0/0,95 = 23,16кН/см2.;

від зрізу t = Qтр/hтрtтр = 1509/ (90х1,6) = 10,5кН/см2 < Rsgc/gn=  =0,58x22x1,0 /0,95 = 13,4кН/см2.

Кріплення траверси до підкранової вітки перевіряють на силу Qтр

kf = Ö Qтр/(59,5bf . 2 . Rwf) = Ö 1509/(59,5x0,7х2x18) = 1см .

Кріплення вертикального ребра підкранової вітки роблять з роз-рахунку на силу, яка дорівнює половині Dmax :

kf = Ö (0,5x2216) / (59,5x0,7x2x18)  =0,86см; приймаємо 10мм.

Стінку підкранової вітки колони в місці кріплення траверси й вертикального ребра перевіряють на зріз від поперечної сили:

Q = Vпр + Dmax  = 401 + 2216 = 2617кН;

t = Q/(2hтр . tw) =2617/2x90x0,92=15,8кН/см2>Rsgc/gn=13,4кН/см2

де 2 - кількість зрізів стінки; tw = 0,92см - товщина стінки під-кранової вітки(за сортаментом для I 50Б2 за ГОСТ26020-83).

Приймаємо hтр = 115см. Тоді t= 2617/(2х115х0,92) = 12,4кН/см2< <13,4кН.см2 .

База колони показана на рис5.10. Розраховують базу зовнішньої вітки як найбільш завантаженої. Розрахункове зусилля у вітці Nзв =   =3165кН. Потрібна площа опорної плити Аpl = Nзв/Rb.loc ,

де Rb,loc - розрахунковий опір бетону при місцевому зім'ятті.

Rb,loc = gRb = 3Ö Aф/Аpl  . Rb ,

де Rb - призмова міцність бетону, яка залежить від класу бетону;

g - коефіцієнт, який залежить від відношення площі верхнього обрізу фундаменту до площі опорної плити та приймається не більшим 1,5; якщо база розраховується до проектування фундаменту, тоді g= 1,2. Приймають бетон класу В15 з Rb = 0,85кН/см2 ; g= 1,2 .

Тоді Rb,loc = 1,2x0,85 = 1,02кН/см2 . Площа опорної плити :

Аpl = 3165/1,02 = 3103см2 .

Приймають плиту розмірами 700х500мм. Фактичне напруження під опорною плитою :

sb,loc = Nзвpl = 3165/(70x50) =0,9кН/см2 < Rb,loc = 1,02кН/см2 .

Згинаючий момент в консольній ділянці плити (1) :

М1 = sb,loc . c2/2 = 0,9x8,82 /2 = 34,8кН.см .

Згинаючий момент на ділянці плити (2), зіпертої на три канти, (табл.11), буде посередині вільного боку (b = 30см):

M2 = asb,locb2 .

Таблиця 11.Коефіцієнт a для плит,зіпертих на три канти.

a / b

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,2

1,4

2,0

2,2

a

0,06

0,074

0,088

0,097

0,107

0,112

0,12

0,126

0,132

0,133

Тут а - довжина защемленого канту (а = 10,5см). При а/в < 0,5 плита розраховується як консоль з довжиною с = а:

а/в = 105/300 = 0,35 < 0,5/

Тоді М2 = (0,9х10,52) /2 =49,6кНсм

Згинаючий момент на ділянці, зіпертій на чотири канти (табл.12):

М3 =bsb,loc . b1 , де b1 - довжина короткого боку ділянки.

Таблиця 12 . Коефіцієнт b для плит, зіпертих на чотири канти .

а11

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2  

.>2

b

0, 048

0, 055

0,  063

0,  069

0,  075

0,  081

0,  086

0,  091

0,  094

0,  098

0,1

0,  125

При а11 > 2 плита працює як балка прогоном в1 й згинаючий момент Мз = (sв,loc . в12)/8 ; тут а11 = 49/15 = 3,27 > 2 , тому

Мз = (0,9х152)/8 = 25,3кНсм.

Потрібна товщина плити :

thl = Ö 6Mmax/Ry = Ö 6x49,6/21 = 3,8см ,

де Mmax = 49,6кНсм - максимальний момент на розглянутих діля-нках; Ry = 21кН/см2 при t =21  . . . 40мм за ГОСТ 380 - 71*[1,табл.51] .

Приймають плиту товщиною 40мм за ГОСТ 82 - 70 .

Призначають переріз траверс 320х12мм та перевіряють на міц-ність як однопрогінної двоконсольної балки, яка спирається на полиці колони (рис.5.10) . Рівномірно розподілене навантаження на траверсу

qt = sb, loc . at= 0,9x17,5 = 15,75кН/см .

at = 150/2 + (250 - 150) = 175мм;

Мс = (15,75х10,52)/2 =868,2кНсм;

Мпр = (15,75х492)/8 - 868,2 = 3858,8кНсм;

Qc = 15,75x10,5 = 165,4кН;

Vтр = 15,75х(49/2 + 10,5) = 551,3кН;