Сталевий каркас промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Металеві конструкції", страница 15

Таким чином, розраховуючи основні поєднання навантажень, розглядають несприятливу дію всього трьох короткочасних наванта-жень: від снігу, вітру й кранів. При цьому навантаження від вертикального тиску кранів D й поперечного гальмування Т кранів розглядається  при врахуванні поєднань як одне короткочасне навантаження.

Для визначення найбільш невигідних для елементів рами (колон, ригеля) поєднань навантажень складають таблицю розрахункових комбінацій  зусиль в колонах (табл.4.1), в якій ліву частину (до графи 8) заповнюють на підставі одержаних епюр зі своїми знаками. Права частина (графи 9 ... 14) являє собою розрахункові комбінації зусиль від різних навантажень, які входили в основне поєднання. При цьому в графах 9 ... 11 визначені комбінації при врахуванні тільки одного короткочасного навантаження: або снігу, або кранів, або вітру (gі = 1), значення якого в цьому поєднанні за знаком відповідає шуканому знаку зусилля ( + Мmax або -Mmax ). В графах 12 ... 14 знайдені комбінації при врахуванні двох та більше названих короткочасних навантажень. Тут слід підкреслити, що врахування двох або всіх трьох короткочасних навантажень також залежить від відповідності їх знака шуканому знаку зусилля. Якщо, наприклад, одне з них в цьому поєднанні  має знак “ - “, а визначають комбінацію при +Мmax - це навантаження як навантаження короткочасне в розрахунок не приймається. Постійне навантаження береться в розрахунок зі своїм знаком завжди, навіть в тому випадку, коли знак її зусилля не співпадає з шуканим знаком розрахункового зусилля.

Розрахунок наскрізної колони зводиться до перевірки стійкості кожної вітки та стержня в цілому. Максимальне стискуюче зусилля у вітці колони складається з частини нормальної сили, яка діє на весь переріз колони, та стискуючого зусилля в ній від згинаючого момента, представленого парою сил. Зрозуміло, що для розрахунку, наприклад, зовнішньої вітки колони, необхідно прийняти комбінацію зусиль, в якій згинаючий момент викличе в ній стиск, і навпаки, тобто для розрахунку зовнішньої вітки комбінацію +Мmax та Nвідп, а для підкранової вітки  -  комбінацію -Мmax та Nвідп (рис.21).  Для нижньої ділянки колони (переріз 4-4), крім зусиль Mта N , визначають величину сили Q , необхідної для розрахунку решітки. Для розрахунку анкерних болтів складають спеціальну комбінацію розрахункових зусиль в перерізі 4 - 4 (табл.10). Ця комбінація припускає одержання найменшої поздовжньої сили при найбільших можливих згинаючих моментах. Звичайно вона складається з постійного навантаження, яке створює згинаючий момент та нормальну силу, та вітрового навантаження, яке створює тільки згинаючий момент. З-за того, що зменшення постійного навантаження погіршує умови роботи анкерних болтів, у відповідності з [2,табл.1] зменшення значення нормальної сили від постійного навантаження враховується  коефіцієнтом  надійності gf = 0,9.

Таблиця 4.1. Розрахункові комбінації зусиль в колоні ряду А.