Сталевий каркас промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Металеві конструкції", страница 33

- Перевірку витривалості верхньої зони стінки зварної підкранової балки.

При кранах середнього й легкого режимів роботи (1к-5к) з кількістю циклів n ³105та при кранах  важкого й вельми важкого режимі роботи (6к-8к)  з кількістю циклів 105 £ n £ 2x106

sх£aRvgv ,

де Rv - розрахунковийопір стомлюваності , приймається за [1,табл.32*], в залежності від тимчасового опору сталі й груп елементів конструкцій, наведених в [1,табл.83*] .

a - коефіцієнт, який враховує кількість циклів навантажень; приймається у відповідності з [1,п.9.2*] ;

gv - коефіцієнт, який визначається за [1, п.9.2*,табл.33] в залежності від виду напруженого стану й коефіцієнту асиметрії на- пружень.

При розрахунках на витривалість за формулою ( 7.3 ) добуток aRvgv не повинен перевищувати Ru / gu .

При кількості циклів навантаження n ³ 2x106 у випадку важкого й вельми важкого (7к-8к) режимів роботи крана перевірка виконується за такою формулою

 


0,5Ösx2+ 0,36txy2  + 0,4sloc,y + 0,5sf,y£ Rv ,

де Rv = 75МПа(765кг/см2) , значення напружень визначаються як і в ф.(7.17) .

При перевірці витривалості розрахункове вертикальне наванта-ження множиться на коефіцієнт g1 =0,8 для кранів режимів роботи (7к-8к) та на g1 = 0,6 для кранів режимів (1к-6к) . Для скорочення трудомісткості виконання цих перевірок слід знайдені вище напруження помножити на ці коефіцієнти g1 .

Розрахунок по другій групі граничних станів полягає у визначенні найбільшого прогину підкранової балки за формулою

f = MnB2 / 10EIxn £ [f] ,

де Mn - найбільший згинаючий момент в підкрановій балці від нормативного навантаження( без урахування коефіцієнту надійності за навантаженням та коефіцієнту динамічності) , тобто

Mn = Mf / gfkd ;

значення граничного прогину [f] приймається за табл40[3].

Слід передбачити встановлення в підкрановій балці поперечних ребер жорсткості у відповідності з пунктами 7.10 та 13.37 [1] .Розміри опорного ребра й поясних швів приймаються без розрахунку – конструктивно.

Конструювання основних вузлів підкранової балки здійснюється за вказівками [2] , с. 191, 197.

 

 

 

 

 

 

 

                         Рекомендована література.

1. СНиП 2 - 23 - 81* Стальные конструкции - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1990 / 96c.

2. СНиП 2 .01.07 - 85 Нагрузки и воздействия - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1986 / 35с.

3. Металлические конструкции (под редакцией Е.И.Беленя) М., Стройиздат, 1986 / 510с.

4.Клименко Ф.Є., Барабаш  В.М., Стороженко Л.І. “Металеві конструкції “, Львів, Світ, 2002р./ 312с

6. Методичні вказівки до виконання курсового проекту  "Сталевий каркас одноповерхового промислового будинку" - С.В. Паустовський, СНАУ, 2006р., / 100с.

Додаткова література.

1.Металлические конструкции. Справочник проектировщика. Подред Н.П.Мельникова. М.:Стройиздат1980- 776с.

2. Лихтарников Я.М. и др.Расчет стальных конструкций.Київ: Будівельник, 1984 - 363с.

3. Шерешевский И.А.Конструирование промышленных зданий и сооружений.-Л.:Стройиздат, 1979 - 280с.

4. В.П.Камышанов и др. Методические указания по выполнению курсового проекта "Расчет стального каркаса одноэтажного промышленного здания с применением ЭВМ" .Харьков-, ХИСИ, -1991 -86с.

5. Артеменко А.К.,Скала Г.Ф. "Методические указания к расчету и конструированию ферм", Харьков, ХИСИ, -1991 - 91с. 6. Ефимов О.И., Харритонов И.Р., Методические указания "Компоновка каркаса промздания и расчет подкрановых балок",Казанский ИСИ,1988 - 24с.

Паустовський Сергій  Віталійович

Металеві конструкції

Частина ІІ

Сталевий каркас промислового будинку

Методичні вказівки до виконання курсового проекту

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова, 160

___________________________________________________________________

Підписано до друку _______ 2006 р. Формат А5: Гарнітура Times New Roman

Тираж: _____ примірників              Замовлення     ___    Ум. друк. арк.  ___