Сталевий каркас промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Металеві конструкції", страница 31

Тут Fn - нормативна сила вертикального тиску колеса крана  на рейку, приймається за ГОСТ6711-81*, стандартами на мостові крани, наприклад, табл.10.1[2]; gf - коефіцієнт надійності pf навантаженням, який приймається у відповідності з [4] рівним 1,1; gn - коефіцієнт надійності за призначенням, приймається рівним 1,0; kd - коефіцієнт динамічності, при визначенні вертикального навантаження від кранів з режимом роботи 7к - 8к  kd = 1,2; при режимі роботи 6к  kd = 1,1; При визначенні горизонтальних навантажень від кранів з режимами роботи 7к - 8к kd = 1,1, в інших випадках   -  kd = 1,0 ; nc - коефіцієнт сполучень, при одночасній дії двох кранів легкого й середнього режимів роботи (1к -5к) nc = 0,85; в інших випадках nc = 0,95 (враховує вірогідність з'явлення найбільшого навантаження на обох кранах); Tn - нормативна горизонтальна сила гальмування вантажного візка, яка припадає на одне колесо крана; Tc - повна сила поперечного гальмування; nк - кількість колес з одного боку крана; f - коефіцієнт тертя при гальмуванні візка, приймається 0,05 для кранів з гнучким підвісом вантажу та 0,1 - з жорстким; Q - номінальна вантажність крана на головнім гаку; Gв - вага візка, приймається за

відповідними каталогами; nwt - кількість гальмівних колес візка; nw - загальна кілкість колес візка.

При розрахунку балок під крани важкого й дуже важкого режимів роботи(7к - 8к) замість навантаження від поперечного галь-мування враховують дію горизонтальних сил бокового тиску від перекосу мостового крана й непаралельності кранових шляхів:

Tt  = 0,1Fngfgnkdnc .

Максимально можливі внутрішні зусилля в підкрановій балці.

Максимально можливий згинаючий момент в підкрановій балці (розрізній), завантаженій системою взаємопов'язаних  рухомих ванта-жів , виникає в тому випадку, коли рівнодіюча цієї системи вантажів та найближчий до неї вантаж рівновіддалені від середини прогону балки (правило Вінклера). Максимальний згинаючий момент виникає в цьому випадку в перерізі, розміщеному під цим вантажем (рис.7.2а).

Для визначення найбільшої перерізуючої сили від вертикального навантаження крани розміщують таким чином, щоб один з вантажів знаходився безпосередньо над опорою, а інші - якомога ближче до неї ( рис.7.2б).

Вплив власної маси підкранових конструкцій і можливого навантаження на гальмівній балці знаходять множенням величин Mf,max  та. Qf,max на коефіцієнт a1 :

Розрахунковий згинаючий момент Mt та перерізуюча силаQt від горизонтальної дії навантаження визначаються за формулами:

Mt = T/F . Mf,max ; Qt = T/F . Qf,max .

7.2. Підбірдвотавровогоперерізупідкрановоїбалкитакомпонуванняперерізугальмівноїконструкції.

Компонування перерізу підкранової балки виконується в такому ж порядку, як і звичайних балок з перерізом, симетричним у двох площинах. Підбір перерізу починається з визначення потрібного мо- менту опору перерізу

Wx,nотр = Mf /(gc(Ry - (15 . . . 20МПа))) ,

де Ry - приймається за [1,табл.51*] з припущенням, що товщина поясного листа tf = 25 . . . 30мм. Після цього призначаються орієнтовні значення tw та hw (рис.7.3)

tw = 7 + 3h/1000(мм) , де h = ( 1/10 . . . 1/8)B(м) .

Тут В - прогін підкранової балки .

З умови найменших витрат сталі визначається оптимальна висота балки:

hopt = 1,43ÖWпотр/tw       ,

Підбираючи висоту балки, слід приймати таку висоту стінки, яка відповідала б ГОСТ 19903-74*(сталь гарячекатана товстолистова) з врахуванням відходів на обробку кромок. При tw £ 25мм відходи скла- дають 10мм.

Далі встановлюється мінімальна товщина стінки з умови зрізу:

tw ³ 1,5 Qf / hwRsgc ,

де Rs приймається в припущенні, що товщина стінки tw= 8 ...14мм

Прийняті розміри стінки повинні задовольняти умовам:

tw³ 8мм та tw ³ hw/6 .

Орієнтовна площа перерізу поясного листа:

Af » {Wx,потр[hw + (5 . . . 6см)] - twhw3/6}/ [hw+(2,5. . . 3см)]2 .

Прийняті розміри повинні задовольняти умовам:

tf = 8 . . . 40 мм;   tf³ tw ; tf £ 3tw ;

bf = (1/5 . . . 1/3)h; bf ³ 180мм; bf £ 600мм;

bef £ 0,5 Ö E / Ry .

Параметри полиць призначаються у відповідності з ГОСТ 82-70* (Сталь широкоштабова універсальна).