Сталевий каркас промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Металеві конструкції", страница 19

E = 2,1 х 104 кН/см2 - модуль пружності матеріалу.

Оскільки переріз ще не визначений та невідомі значення його геометричних характеристик ( A , Wx , Ix ), для симетричного двотавра приймають rx »0,35h = 0,35 . 75 = 26,3см та ix »0,42 h = 0,42 x 75 = 31,5см.

Тоді m = 233/26,3 = 8,86 та l = ( 1890/ 31,5) Ö 22/ 2,1 . 104 =  1,94.

При значенні m > 1 та l< 2,0 за п. 7.14 та табл. 27*[1] для дво - таврового перерізу :

hef/tw £luwÖE/Ry £ (1,30 + 0,15l2)Ö E/Ry  £

£ (1,30 + 0,15x1,942)Ö 21000/22 £ 57,6 » 58.

По [1,табл.29*] знаходять найбільше відношення ширини звісу полиці bef  до її товщини tf для необлямованого двотавра:

bef / tf = (0,36 + 0,10l )Ö E/Ry  = (0,36 + 0,1x1,94) Ö 21000/22 =17,1.

Таким чином, знаючи приблизні співвідношення hef/twтаbef/tf , визначені з умови забезпечення місцевої стійкості стінки й полиці, компонують переріз верхньої частини колони з широкополосної універсальної сталі за ГОСТ 82 - 70* (рис. 5.3. ).

Приймаємо висоту стінки hw= 70см, товщину стінки tw = 1,2см; (hef/tw= 70/1,2 = 58), ширину паолиці bf= 40см та товщину полиці tf= 1,6см (bef/tf = 20/1,6 = 12,5 < 17,1 ).

Площа стінки Aw = hw x tw = 70 x 1,2 = 84см2;

Площа полиці Af = bf x tf = 40 x 1,7 = 64см2;

Площа всього перерізу A = 84 + 2 x 64 = 212см2.

Знаходять геометричні характеристики прийнятого перерізу:

Ix=twxhw3/12+2Af(hw/2+tf/2)2=1,2x703/12+2x64x35,82= 198350см4;

Iy = 2tfbf3/12 = 2x1,6x403/12 = 17067см4;

Wx = Ix/(0,5hw + tf) = 198350/(35 + 1,6) = 5419см3;

ix = Ö Ix/A    = Ö 198350/212 = 31,3см;

iy = Ö Iy/A  = Ö17067/212 = 9,2см;

5.3.1. Перевірка стійкості верхньої частини колони

Перевірку стійкості верхньої частини колони в площині дії мо - менту виконують за формулою:

s = N / jeA £ Rygc/gn ,

де gс = 1 - коефіцієнт умов роботи ;

  gn = 0,95 - коефіцієнт надійності за призначенням, який залежить від відповідальності будинків та споруд;

    je - коефіцієнт зниження розрахункового опору при позацентровому стиску, визначається за [1, табл.74] в залежності від умовної гнучкості lйприведеного відносного ексцентриситету mef =  =hm, де h - коефіцієнт впливу форми перерізу, він визначається за  [1, табл.73] ; m = e/rx = eA/wx - відносний ексцентриситет.

l  = lx ÖRy/E   = 61Ö 22/210000  = 1,97

lx = lef2/ix  =  1890/31,3  =  61;

m  =  233x 212 / 5419 = 8,7.

За [1,табл.73] для типу перерізу 5 при Af/Aw = 64/74 » 0,9; а також l< 5 та 5<m< 20 знаходять h = 1,4 - 0,02l=1,4 - 0,02х1,97 = 1,36.

Тоді за [1,табл.74] при mef = 1,36 x 8,7 =11,8  та l  = 1,97 » 2 визначають je= 0,125 - (0,125 - 0,107)x1,8/2 =0,109.

Перевіряють стійкість прийнятого перерізу в площині дії моменту:

sч =N/jeA = 504,4/0,109x212 =22,9 кН/см2 < Rygc/gn=   =22x1/0,95= 23,16кН/см2..

Стійкість  верхньої частини колони з площини дії моменту перевіряють за формулою:

s = N/cjyA £ Rygc/gn ;

де c - коефіцієнт, який враховує вплив згинаючого моменту, що діє вплощині рами , на стійкість стержня зплощини, знаходять за [1, п.5.31]; j y  -  коефіцієнт поздовжнього згину, який визначається за [1, табл.72] в залежності від гнучкості ly; ly = ly2/iy = 460/9,2 = 50; jy= 0,852  (для сталі з Ry =240МПа), де ly2 = 4,6м = 460см - розрахункова довжина верхньої частини колони зплощинирами.

При перевірці перерізу з площини дії моменту при визначенні відносного ексцентриситету mx за розрахунковий момент M¢x для стержнів з шарнірно - спертими кінцями, закріпленими від зміщення перпендикулярно до площини дії моменту, слід приймати максимальний момент в межах середньої третини довжини, але не менше половини найбільшого по  довжині стержня моменту(рис.25).

З таблиці 10 комбінацій зусиль знаходять для перерізу 1 - 1 :

Mx1 = - 1176,2кНм, а для перерізу 2 - 2 Mx2 = - 335,5кНм.

M¢x = (1176,2-335,5)x4,2/6,3 + 335,5 = 896кНм;

mx = eA/W = 178x202/5419 = 6,64;

e = M¢x /N = 896/504,4 = 1,78м = 178см.

При значеннях відносного ексцентриситету 5< mx <10 коефіцієнт c = c5(2 - 0,2mx) + c10(0,2mx - 1), де c5 =b(1 + amx) при mч =5. Коефіцієнти aтаb приймають за[1, табл.10], a = 0,65 +  0,05 х 5 = 0,9.