Оптимизационный подход к интегральной оценке инновационного потенциала предприятия: опыт апробации, страница 38

Для всіх проектів передбачений термін освоєння капітальних вкладень - один рік. Це означає, що протягом першого року з моменту початку фінансування проекту будуть проведені необхідні роботи (будівництво чи реконструкція будинків і споруджень, закупівля й установка необхідного устаткування, придбання необхідних оборотних коштів, тощо).

Весь інвестиційний аналіз варто розділити на три послідовних блоки.

1.  Встановлення інвестиційних потреб проекту.

2.  Вибір і пошук джерел фінансування і визначення вартості залученого капіталу.

3.  Прогноз фінансової віддачі від проекту у виді грошових потоків і оцінка ефективності інвестиційного проекту шляхом зіставлення прогнозированих грошових потоків з вихідним обсягом інвестицій [20].

3.2.2 Розрахунок таблиці інвестиційних потреб і джерел фінансування

На даному кроці необхідно змоделювати ситуацію на підставі вихідних даних і розрахувати таблицю інвестиційних потреб:

Таблиця 3.6 – Інвестиційні потреби

Інвестиційні потреби

Сума

(млн. грн.)

Вкладення в основні засоби:

1,28

Будівництво і реконструкція

0,30

Устаткування і механізми

0,67

Установка і налагодження устаткування

0,17

Ліцензії і технології

0,09

Проектні роботи

0,03

Навчання персоналу

0,02

Вкладення в оборотні кошти

0,32

Загальний обсяг інвестицій

1,4

У загальному випадку джерелами фінансування інвестиційного проекту можуть служити:

– власні фінансові засоби (прибуток, нагромадження, амортизаційні відрахування; суми, виплачувані страховими органами у виді відшкодування за збиток і т.п.), а також інші види активів (основні фонди, земельні ділянки, промислова власність і т.п.) і притягнуті засоби (засобу від продажу акцій, благодійні й інші внески, засоби, виділювані вищестоящими холдинговими й акціонерними компаніями, промислово-фінансовими групами на безоплатній основі);

– асигнування з державного, регіонального і (чи) місцевих бюджетів, фондів підтримки підприємництва;

– іноземні інвестиції, надані у формі фінансової чи іншої участі в статутному капіталі спільних підприємств, а також у формі прямих вкладень (у грошовій формі) міжнародних організацій і фінансових інститутів, державних підприємств і організацій різних форм власності і приватних осіб;

– різні форми позикових засобів, у т.ч. кредити, надані державою на поворотній основі, кредити іноземних інвесторів, облігаційні позики, кредити банків і інших інституціональних інвесторів; інвестиційних фондів і компаній, страхових суспільств, пенсійних фондів, а також векселя й інших засобів

Перші три групи джерел інвестицій утворять власний капітал реципієнта. Суми, притягнуті їм по цих джерелах ззовні, не підлягають повернення; Суб'єкти, що надали по цих каналах засобу, як правило, беруть участь у доходах від реалізації інвестицій на правах часткової власності .

Четверта група джерел утворить позиковий капітал реципієнта. Ці засоби необхідно повернути на визначених заздалегідь умовах (терміни, відсоток). Суб'єкти, що надали засоби реципієнту по цих каналах, у доходах від реалізації проекту не приймають участі [21].

У даному випадку використовується варіант, коли підприємство фінансує проект частково за рахунок власних коштів і частково за рахунок банківського кредиту, у відповідності зі структурою, зазначеної у вихідних даних. Для приведених вище даних розрахована таблиця джерел фінансування.

Таблиця 3.7 – Джерелла фінансування

Спосіб фінансування

Частка

Сума

Вартість капіталу

Власний капітал

45%

0,72

28%

Позиковий капітал

55%

0,88

20%

Усього

100%

1,6

23,60%