Оптимизационный подход к интегральной оценке инновационного потенциала предприятия: опыт апробации, страница 40

3.2.6 Прогноз грошових потоків

Відповідно до схеми власного капіталу розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту виробляється при наступних допущеннях:

·  як показник дисконту при оцінці NPV проекту використовується вартість власного капіталу проекту, причому як розрахунковий обсяг інвестицій приймаються тільки власні інвестиції,

·  у процесі ухвалення рішення на основі IRR-методу значення внутрішньої норми прибутковості проекту порівнюється з вартістю власного капіталу,

·  при прогнозі грошових потоків враховуються процентні платежі і погашення основної частини кредитної інвестиції.

При цьому величина чистого прибутку визначається на четвертому кроці даної процедури [22].

Таблиця 3.11 - Прогноз грошових потоків

РІК

1

2

3

Чистий прибуток

0,10

0,17

0,26

Амортизація

0,38

0,38

0,38

Оборотні кошти

0

0

0,52

Залишкова вартість ОФ

0

0

0,15

Виплата основної частини боргу

-0,24

-0,29

-0,35

Зміна дебіт заб-ті

0

-0,02

-0,02

Зміна ТМЗ

0

-0,02

-0,02

зміна кредит заборгованності

0

0,02

0,02

Чистий грошовий потік

0,23

0,24

0,94

Аналогічні розрахунки були зроблені для інноваційного проекту №2 результати наведені в додатку Б.

3.3 Оцінка ефективності інноваційних проектів

Критерії, використовувані в аналізі інвестиційної діяльності, можна розділити на двох груп у залежності від того, чи враховується ні часовий параметр:

1. Засновані на дисконтированих оцінках ("динамічні" методи):

1.1.  Чиста приведена вартість - NPV (Net Present Value);

1.2.  Індекс рентабельності інвестицій - PI (Profitability Index);

1.3.  Внутрішня норма прибутку - IRR (Internal Rate of Return);

1.4.  Модифікована внутрішня норма прибутку- MIRR (Modified Internal Rate of Return);

1.5.  Дисконтирований строк окупності інвестицій - DPP (Discounted Payback Period).

2. Засновані на облікових оцінках ("статистичні" методи):

2.1.  Строк окупності інвестицій - PP (Payback Period);

2.2.  Коефіцієнт ефективності інвестицій - ARR (Accounted Rate of Return).

До самого останнього часу розрахунок ефективності капіталовкладень вироблявся переважно з "виробничої" точки зору і мало відповідав вимогам, пропонованим фінансовими інвесторами:

ü  по-перше, використовувалися статичні методи розрахунку ефективності вкладень, не враховуючий фактор часу, що має принципове значення для фінансового інвестора;

ü  по-друге, що використовувалися показники були орієнтовані на виявлення виробничого ефекту інвестицій, тобто підвищення продуктивності праці, зниження собівартості в результаті інвестицій, фінансова ефективність яких відходила при цьому на другий план.

Тому для оцінки фінансової ефективності проекту доцільно застосовувати т.зв. "динамічні" методи, засновані переважно на дисконтуванні, що утворяться в ході реалізації проекту грошових потоків. Застосування дисконтування дозволяє відбити основний принцип "завтрашні гроші дешевше сьогоднішніх" і врахувати тим самим можливість альтернативних вкладень по ставці дисконту. Загальна схема всіх динамічних методів оцінки ефективності в принципі однакова і ґрунтується на прогнозуванні позитивних і негативних грошових потоків (грубо говорячи, витрат і доходів, зв'язаних з реалізацією проекту) на плановий період і зіставленні отриманого сальдо грошових потоків, дисконтованого по відповідній ставці, з інвестиційними витратами [23].