Оптимизационный подход к интегральной оценке инновационного потенциала предприятия: опыт апробации, страница 44


Для даних іннвестиційних проектів рекомендований розмір премії дорівнює 0,03.

3.3.7 Модель оптимізації інноваційних проектів

 (3.12)

де  - дисконтований срок окупності першого (другого) інноваційного проекту;

- внутрішня норма прибутковості першого (другого) інноваційного проекту;

 - вартість власного капіталу першого (другого) інноваційного проекту;

 - чистий приведений доход першого (другого) інноваційного проекту.

Обмеження

де ПБ – початковий баланс графіка обслуговування боргу;

ПК – позиковий капітал графіка обслуговування боргу;

КБ – кінцевий баланс графіка обслуговування боргу ;

В – відсотки по боргу;

ВПК – вартість позикового капіталу;

ОЧ – основна частина графіка обслуговування боргу;

РВ – річна виплата боргу;

КБ – кінцевий баланс графіка обслуговування боргу;

ПВ – перемінні витрати;

ЧПВЦ – частка перемінних витрат у ціні;

ВТ – виторг;

А – амортизаційні відрахування;

ВОЗ – вкладення в основны засоби;

ЗВОЗ – залишкова вартість основних засобів;

ТП – тривалість проекту;

ГК – грошові кошти;

ОК – оборотні кошти;

ДЗ – дебіторська заборгованість;

ТМЗ – товарно-матеріальні запаси;

АК – активи усього;

ОЗ – основні засоби;

ЧГП – чистий грошовий потік;

ЧП – чистий прибуток;

ОВОФ – статочна вартість оновних фондів;

ВОЧБ – виплата основної частини боргу;

ЗДЗ – зміна дебіторської заборгованності;

ЗТМЗ – зміна товарно-матеріальних запасів;

ЗКЗ – зміна кредиторської заборгованності;

ВВК – вартість власного капіталу;

І – інфляційні очікування;

ПР – премія за ризик;

ДГП – дисконтований грошовий потік;

АДП – акумульований дисконтований потік;

СВК – сума власного капіталу;

і = 1,2,3 ... 5.( кроки розрахунку проектів)

Змінними параметрами є загальний обсяг інвестицій, залишкова вартість основних засобів, частка власного капіталу, вартість власного капіталу, період обороту дебіторської заборгованості, період обороту кредиторської заборгованості, період обороту товарно-матеріальних запасів.

Після застосування оптимізаційної моделі були отримані результати, які представлені в таблиці 3.14.

Таблиця 3.14 – Зрівняльна характеристика показників

Показники

проект №1

проект №2

до

після

до

після

NPV, млн. грн.

0,12

0,20

0,21

0,52

IRR, %

35,91%

38,22%

34,03%

38,89%

DPP, роки

2,17

2,14

3,81

3,60

IP

1,09

1,29

1,19

1,48

Проект 1 після оптимізації. Дисконтований період окупності дорівнює 2,14 року. Це менше, ніж тривалість реалізації проекту. Тому проект можна прийняти. Чисте сучасне значення має позитивний результат (0,20 млн. грн.), тому проект також ефективний. Внутрішня норма прибутковості також більше, ніж вартість власного капіталу. Індекс прибутковості дорівнює 1,29. Усі розраховані показники припускають високу ефективність проекту і доцільність упровадження технологічної лінії для випуску нового виду продукції. Єфективність від оптимізації дорівнює 0,08 млн. грн.

Проект 2 після оптимізації. Дисконтований період окупності дорівнює 3,8 року. Це менше, ніж тривалість реалізації проекту. Тому проект можна прийняти. Чисте сучасне значення має позитивний результат (0,52 млн. грн.), тому проект також ефективний. Внутрішня норма прибутковості також більше, ніж вартість власного капіталу. Індекс прибутковості дорівнює 1,48. Таким чином, за всіма критеріями ефективності приходимо до одного результату, що цей проект є ефективним. Ефективність від оптимізації дорівнює 0,31 млн. грн.

http://www.rusnauka.com/23_NTP_2010/Economics/69994.doc.htm