Оптимизационный подход к интегральной оценке инновационного потенциала предприятия: опыт апробации, страница 41

Таблиця 3.12 - Показники ефективності інвестиційного проектові

РІК

0

1

2

3

Чистий грошовий потік

-0,72

0,23

0,24

0,94

Дисконтований грошовий потік

-0,72

0,18

0,15

0,45

Акумульований дисконтований грошовий потік

-0,72

-0,54

-0,39

0,06

3.3.1 Чиста приведена вартість (NPV)

Цей метод заснований на зіставленні величини вихідної інвестиції (IC) із загальною сумою дисконтованих чистих грошових надходжень, генеруючих нею протягом прогнозованого терміну. Оскільки приплив коштів розподілений у часі, він дисконтується за допомогою коефіцієнта r, встановлюваного аналітиком (інвестором) самостійно виходячи з щорічного відсотка повернення, що він хоче або може мати на інвестуємий їм капітал [24].

Допустимо, робиться прогноз, що інвестиція (IC) буде генерувати протягом n років, річні доходи в розмірі P1, P2, ..., Рn. Загальна накопичена величина дисконтованих доходів (PV) і чистий приведений ефект (NPV) відповідно розраховуються по формулах:

,

.(3.2)

Очевидно, що якщо:

NPV > 0, то проект варто прийняти;

NPV < 0, то проект варто відкинути;

NPV = 0, то проект ні прибутковий, ні збитковий.

Необхідно відзначити, що показник NPV відбиває прогнозну оцінку зміни економічного потенціалу підприємства у випадку прийняття розглянутого проекту. Цей показник аддитивен у тимчасовому аспекті, тобто NPV різних проектів можна підсумовувати. Це дуже важлива властивість, що виділяє цей критерій із всіх інших і що дозволяє використовувати його в якості основного при аналізі оптимальності інвестиційного портфеля.

Велика область застосування і відносна простота розрахунків забезпечили NPV-методові широке поширення, і в даний час він є одним зі стандартних методів розрахунку ефективності інвестицій, рекомендованих до застосування ООН і Всесвітнім банком.

У першому проекті NPV дорівнює 0,12 млн. грн., у другому 0,20 млн. грн.

3.3.2 Індекс рентабельності інвестицій (PI)

Цей метод є по суті наслідком методу чистої теперішньої вартості. Індекс рентабельності (PI) розраховується по формулі

.(3.3)

Очевидно, що якщо:

РІ > 1, то проект варто прийняти;

РІ< 1, то проект варто відкинути;

РІ = 1, то проект ні прибутковий, ні збитковий.

Логіка критерію PI така: він характеризує доход на одиницю витрат; саме цей критерій найбільш кращий, коли необхідно упорядкувати незалежні проекти для створення оптимального портфеля у випадку обмеженість зверху загального обсягу інвестицій.

На відміну від чистого приведеного ефекту індекс рентабельності є відносним показником. Завдяки цьому він дуже зручний при виборі одного проекту з ряду альтернативних, що мають приблизно однакові значення NPV, або при комплектуванні портфеля інвестицій з максимальним сумарним значенням NPV [25].

Відмінності ИРИ(PI) від інших методів оцінки інвестиційного проекту:

- являє собою відносний показник;

- характеризує рівень прибутковості на одиницю капітальних вкладень;

- являє собою міру стійкості як самого інвестиційного проекту, так і підприємства яке його реалізує;

- дозволяє ранжувати інвестиційні проекти по величині ИРИ(PI).

У першому проекті РI дорівнює 1,09, у другому 1,19.

3.3.3 Внутрішня норма прибутку інвестицій (IRR)

Другим стандартним методом оцінки ефективності інвестиційних проектів є метод визначення внутрішньої норми рентабельності проекту (internal rate of return, IRR), тобто такої ставки дисконту, при якій значення чистого приведеного доходу дорівнює нулеві [24].

IRR = r, при якому NPV = f(r) = 0.