Оптимизационный подход к интегральной оценке инновационного потенциала предприятия: опыт апробации, страница 42

Зміст розрахунку цього коефіцієнта при аналізі ефективності планованих інвестицій полягає в наступному: IRR показує максимально припустимий відносний рівень витрат, що можуть бути асоційовані з даним проектом.

Економічний зміст цього показника полягає в наступному: підприємство може приймати будь-як рішення інвестиційного характеру, рівень рентабельності яких не нижче поточного значення показника CC (або ціни джерела засобів для даного проекту, якщо він має цільове джерело). Саме з ним порівнюється показник IRR, розрахований для конкретного проекту, при цьому зв'язок між ними така [26].

Якщо:IRR > CC. те проект варто прийняти;

IRR < CC, те проект варто відкинути;

IRR = CC, те проект ні прибутковий, ні збитковий.

Вибираються два значення коефіцієнта дисконтування r1<r2 таким чином, щоб в інтервалі (r1,r2) функція NPV=f(r) змінювала своє значення з "+" на "-" або з "-" на "+". Далі застосовують формулу

,(3.4)

деr1 —значення табульованого коефіцієнта дисконтування, при якому f(r1)>0 (f(r1)<0);

r2 —значення табульованого коефіцієнта дисконтування, при якому f(r2)<ПРО (f(r2)>0).

Точність обчислень назад пропорційна довжині інтервалу (r1,r2), а найкраща апроксимація з використанням табульованих значень досягається у випадку, коли довжина інтервалу мінімальна (дорівнює 1%), тобто r1 і r2 - найближчі друг до друга значення коефіцієнта дисконтування, що задовольняють умовам (у випадку зміни знака функції з "+" на "-"):

r1 —значення табульованого коефіцієнта дисконтування, минимизирующее позитивне значення показника NPV, тобто f(r1)=minr{f(r)>0};

r2 —значення табульованого коефіцієнта дисконтування, негативне значення показника NPV, тобто f(r2)=maxr{f(r)<0}.

У першому проекті IRR дорівнює 32,2%, у другому 36,4%.

3.3.4 Дисконтований строк окупності (DPP)

Дисконтований строк окупності інвестицій розраховується по формулі:

. (3.5)

Дисконтовані оцінки строку окупності завжди більше простих оцінок, тобто ДСОИ(DPP) (СОИ(PP).

Переваги даного методу:

- простий для розрахунків;

- сприяє розрахункам ліквідності підприємства, тобто окупності інвестицій;

- показує ступінь ризикованості того або іншого інвестиційного проекту, чим менше строк окупності тим менше ризик і навпаки.

У першому проекті DPP дорівнює 2,17, у другому 3,81.

3.3.5 Модифікована внутрішня норма прибутковості (MIRR)

MIRR – це ставка в коефіцієнті дисконтування, що врівноважує припливи і відтоки засобів по проекті. Усі грошові потоки доходів приводяться до майбутнього (кінцевої) вартості за середньозваженою ціною капіталу, складаються, сума приводиться до дійсної вартості по ставці внутрішньої рентабельності; з дійсної вартості доходів віднімається дійсна вартість грошових витрат і обчислюється чиста дійсна вартості проекту, що зіставляється з дійсною вартістю витрат [27].

Метод дає більш правильну оцінку ставки реінвестування і знімає проблему множинності ставки рентабельності.

Загальна формула розрахунку має вигляд:

, (3.6)

де: COFi – відтік коштів у i-м періоді (по абсолютній величині);

CIFi – приплив коштів у i-м періоді;

r - вартість джерела фінансування даного проекту;

n - тривалість проекту.

Т.к. майбутня (термінальна) вартість сьогоднішніх надходжень:

, (3.7)

де r – ставка, по якій реінвестуються грошові припливи від проекту в міру їхнього надходження (або ринкова прибутковість, доступна інвесторові).

Вартість відтоків коштів:

 (3.8)

Те, , (3.9)

Відкіля: (3.10)