Оптимизационный подход к интегральной оценке инновационного потенциала предприятия: опыт апробации, страница 39


3.2.3 Розрахунок графіка обслуговування боргу

В цих інноваційних проектах кредит обслуговується за амортизаційною схемою при річній виплаті. Це означає, що підприємство щороку зобов'язане виплачувати ту саму суму грошей, що складається зі сплати відсотків і погашення основної частини боргу.

Для складання графіка обслуговування боргу насамперед необхідно обчислити величини річної виплати. При розрахунку цієї суми використовується прийом дисконтування. Стосовно до даної задачі він полягає в тому, що приведена до дійсного моменту сума всіх платежів повинна дорівнювати сумі кредиту.

Якщо PMT - невідома величина річної виплати, а S - величина кредиту, то при процентній ставці кредиту і і кількості періодичних платежів n величина PMT може бути обчислена за допомогою рівняння:

(3.1)

Рішити це рівняння можна за допомогою електронного процесора EXCEL. Сума річного платежу дорівнює 0,42 млн. грн.

Таблиця 3.8 - Обслуговування боргу

Рік

1

2

3

Початковий баланс

0,88

0,64

0,35

Річна виплата

-0,42

-0,42

-0,42

Відсотки

0,18

0,13

0,07

Основна частина

-0,24

-0,29

-0,35

Кінцевий баланс

0,64

0,35

0,00

Відсотки нараховуються виходячи з величини початкового на поточний рік балансу боргу на підставі процентної ставки (вартості кредиту).


3.2.4 Прогноз прибутку

Тут використовується метод власного капіталу, що припускає оцінку ефективності тільки власних вкладень підприємства. Облік кредитного компонента інвестицій здійснюється прямим способом, тобто процентні платежі враховуються у складі валових витрат при прогнозуванні прибутку, а погашення основної частини боргу враховується при прогнозуванні грошових потоків. У результаті прогноз прибутку наведений у таблиці 3.9.

Таблиця 3.9 - Прогноз прибутку

Рік

1

2

3

Виторг

5,22

5,43

5,64

Перемінні витрати

3,65

3,80

3,95

Постійні витрати без амортизації

0,88

0,88

0,88

EBDIT

0,69

0,75

0,82

Амортизація

0,38

0,38

0,38

EBIT

0,31

0,38

0,44

Процентні платежі

0,18

0,13

0,07

EBT

0,14

0,25

0,37

Податок на прибуток

0,04

0,07

0,11

Чистий прибуток

0,10

0,17

0,26

Виплата дивідендів

0,03

0,05

0,08

Прибутковість продажів

0,06

0,07

0,08

3.2.5 Прогноз балансу інвестиційного проекту

Баланс підприємства прогнозується по роках реалізації інвестиційного проекту і рішення цієї задачі є необхідним атрибутом будь-якого бізнес-плану інвестиційного проекту. Для прогнозування балансу вибирається наступна укрупнена схема його представлення.

Таблиця 3.10 - Прогноз балансу інвестиційного проекту

РІК

1

2

3

АКТИВИ

Оборотні кошти

Кошти

0,04

0,23

0,42

Дебіторська заборгованість

0,46

0,48

0,49

Товарно-матеріальні запаси

0,67

0,69

0,71

Оборотні кошти усього

1,17

1,39

1,63

Основні засоби

1,28

1,28

1,28

Акумульована амортизація

0,38

0,75

1,13

Основні засоби, нетто

0,90

0,53

0,15

АКТИВИ УСЬОГО

2,07

1,92

1,78

ЗОБОВ’ЯЗННЯ І КАПІТАЛ

Кредиторська заборгованість

0,65

0,66

0,68

Довгостроковий борг

0,64

0,35

0,00

Звичайні акції

0,72

0,72

0,72

Нерозподілений прибуток

0,07

0,19

0,38

ПАСИВИ УСЬОГО

2,07

1,92

1,78