Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки, страница 7

     Розв’язок:

   1.m(O) у оксиді - ?

    m(O) = m(окс) - m(Ме) = 9,44 – 5,0 = 4,44 (г)

   2.МЕ (Ме) - ?


    Еквівалентна маса  Оксигену дорівнює  8 г/моль. Згідно з законом еквівалентів   складемо рівняння:

         Відповідь: еквівалентна  маса металу дорівнює  9,01 г/моль.

Для розрахунків еквівалентних мас  складних речовин можна використати наступні співвідношення:

    а)  МЕ (кисл) = М(кисл) /кількість іонів Н+, що обмінюються.

В реакції   H2SO4 + NaOH ® NaHSO4 + H2O   еквівалент H2SO4  дорівнює одному молю, а еквівалентна маса МЕ (H2SO4) = 98 г/моль.

    б) МЕ(осн) = М(осн)/ кількість іонів ОН-, що обмінюються.

В реакції Al(OH)3 + H2SO4 ® Al(OH)SO4 + 2H2O еквівалент Al(OH)3 дорівнює 0,5 моля, а МЕ (Аl(ОН)3) = 39 г/моль.

    в) МЕ (сол ) = М(солі)/nm, де n- кількість катіонів, що обмінюються, m- їх  валентність 

    В реакції NaH2PO4 + 2NaOH ® Na3PO4 + 2H2O  еквівалент NaH2POдорівнює   0,5 моля,   а МЕ (NaH2PO4) = 60 г/моль.

   г)МЕ (оксиду) = М(окс)/nm, де n – число атомів другого елемента (не Оксигену), m – його валентність.

    Еквівалент Аl2О3 = М(Аl2О3)/ 2.3 = 1/6 моль, а МЕ (Аl2О3) = 17 г/моль