Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки, страница 13

    Тоді   DН°(С2Н6) = 2DН°(СО2) + 3DНо2О) - DНореак = 2(-393,5) +3(-285,8)  + + 1559,9 =  - 84,64 (кДж/моль).

         Відповідь:  Теплота утворення бензолу дорівнює   - 84,64 (кДж/моль).

    2. Тепловий ефект реакції дорівнює різниці між сумою теплот згоряння вихідних речовин і сумою теплот згоряння продуктів реакції:

             DHореак = S(DHозгор.)вих..реч  - S(DHозгор.)прод

    Приклад 2.  Визначити тепловий ефект реакції

    Fe2O3 (кр.) + 3CO(г.) = 2Fe(кр.)  + 3CO2(г.), використовуючи  теплоти  згоряння    речовин: DН°згор(Fe) = - 815,9 кДж/моль, DН°згор(СО) = - 282,7 кДж/моль.

         Розв’язок:

   DHореак = S(DHозгор.)вих.реч  - S(DHозгор.)прод =                                                              2DHозгор(Fe2О3)  +3 DHозгор(CО) - 3 DHозгор(CО2) - 2DHозгор(Fe).

    Fe2O3 і CO2  – вищі оксиди,  їх стандартні теплоти згоряння дорівнюють нулю. Тоді

                DH°реак = 3 DHозгор(CО) - 2DHозгор(Fe)  =

                    3(-282,7) – 2(-815,9) = 783,7 кДж.

         Відповідь: тепловий ефект реакції дорівнює   783,7 кДж.

    3. Будь-яка  хімічна реакція  полягає   в тому, що розриваються одні зв’язки і утворюються  інші.  Енергія зв’язку – це енергія,  яка виділяється при утворенні зв’язку  або поглинається  при  його  розриві. Тепловий ефект реакції може бути розрахований  як алгебраїчна сума енергій зв’язків,  причому значення енергії  зв’язків, які розриваються, беруть зі знаком  ²+², а  значення знов утворених зв’язків – зі знаком ²-².

    Приклад 3. Розрахувати DH° реакції