Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки, страница 15

                              4KClO3(кр.)  =  3KClO4(кр.) + KCl(кр.)

Отже,   DH°реак = 4DH°1  - 3DH°2 = 4.(- 38,5) – 3.(- 6,7 ) = - 133,9 кДж

         Відповідь: DH°реак = - 133,9 кДж.

     Значення теплових ефектів  не дозволяють одночасно визначити відносну стійкість сполук і напрямок, в якому повинен самодовільно (без дії зовнішніх сил) відбуватися хімічний процес. Відповідь на це запитання дозволяє дати використання функцій стану, введених другим законом термодинаміки. Це перш за все ентропія (S) системи – термодинамічна функція стану, яка є мірою невпоряд-кованості системи. Чим більше ступінь невпорядкованості, тим вище значення ентропії. Так, ентропія зростає при плавленні, перегоні, випаровуванні, дисоціації, при реакціях, які супроводжуються збільшенням кількості газоподібних речовин, наприклад:

    С6H14(г.) = С6H6(г.) + 4H2(г.)    D Sреак > 0.

    Відповідно до другого закону термодинаміки  для   ізольованої  системи: самодовільні процеси здійснюються у бік збільшення ентропії, тобто при     D S > 0;   якщо DS < 0, то самодовільний перебіг процесів неможливий.

     Ентропія пов’язана  з   т е р м о д и н а м і ч н о ю   й м о в і р н і с т ю  реалізації даного стану співвідношенням

                                                         S = R lnW,

де R – універсальна газова стала; W – термодинамічна ймовірність, тобто число можливих мікростанів, які можуть існувати в даному макростані, чи число способів, якими молекули (атоми) можуть розміститись  у системі при заданих V і U системи.

     Другий закон для  закритої    системи: Якщо деяка кількість теплоти поглинається шляхом оборотного процесу при температурі Т, то ентропія S зростає на величину  DSоб = Q/T. Для необоротного   самодовільного   процесу        DSнеоб > Q/T .

     Приклад 5. Визначити зміну ентропії при плавленні 250 г свинцю, якщо       Тпл = 327,4 оС, а питома теплота плавлення свинцю 23040 Дж/кг.