Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки, страница 20

    12. Скільки теплоти необхідно витратити, щоб розкласти 200 г Na2CO3 до натрій оксиду і карбон (IV) оксиду, якщо відомо:

                Na2CO3(кр.) + SiO2(кр.) = Na2SiO3(кр.) + CO2(г.);   DHо реак = 819,3 кДж;

                Na2O(кр.) + SiO2(кр.)  = Na2SiO3(кр.);    DHо реак  = -213,5 кДж;

    13. Чи можна за стандартних умов використовувати для отримання  амоніаку  реакцію   NH4Cl(кр.) + NaOH(кр.) = NaCl(кр.) + H2O(г.) + NH3(г.)? Дані взяти з таблиць.

    14. Розрахувати   тепловий   ефект   реакції

          FeО(кр.) + CO(г.) = Fe(кр.) + CO2(г.)

за стандартними умовами, користуючись значеннями   DGо реак i  DSореак. Дані взяти з таблиць.

Лабораторна робота № 5

КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ

    Сполуки, в яких елемент  виявляє  свою  звичайну можливу  валентність, називаються  валентнонасиченими сполуками або сполуками першого порядку.  При взаємодії цих сполук утворюються сполуки вищого порядку. Наприклад, можлива взаємодія  таких валентнонасичених сполук:

CuSO4 + 4NH®[Cu(NH3)4]SO4, або  CuSO+ 4NH4ОН ®[Cu(NH3)4]SO4 + 4Н2О;

         Ag2 S2O3 + 3Na2 S2O3 ® 2Na3 [Ag(S2O3)2];

         Fe(CN)3 + 3KCN  ® K3[Fe(CN)6 ]

    Швейцарський хімік А. Вернер  запропонував основи теорії цих сполук і назвав їх комплексними сполуками. Основні положення цієї теорії у сучасному вигляді  такі:

    1. Комплексні сполуки  мають зовнішню і внутрішню  сфери. Внутрішню сферу, як правило, записують у квадратних дужках. В наших прикладах внутрішні сфери - [Cu(NH3)4]2+, [Ag (S2O3)2]3-, [Fe(CN)6]3-, зовнішні сфери - SO42-,  Na+,  K+.