Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки, страница 19

     DSореак = 2Sо(Fe )+ 3Sо(H2O) – Sо(Fe2O3) – 3Sо(H2)=

    2.27,15 + 3.188,74 – 89,96 – 3.130,6 =138,76 Дж/К = 0,1387 кДж/К

    DGореак = 96,8 кДж –298 К. 0,1387 кДж/К = 55,47 кДж

DGореак > 0, тому  реакція при Т = 298 К неможлива. Визначимо температуру, при якій DGореак = 0:

    DHореакTDSореак  = 0,  звідки      DHореак  = TDSореак..

    Вважаємо, що DH і DS не залежать від температури. Тоді

 Т = DHореак/DSореак =  96,8 кДж : 0,1387кДж/К = 697,9 К.

    Отже, відновлення ферум (ІІІ) оксиду починається при Т = 697,9 К.

         Відповідь: Реакція при 298 К неможлива і почнеться при 697,9 К.

                                          Питання і задачі

    1. Сформулюйте перший закон термодинаміки для ізольованої та для закритої систем.

   2. Фізичний зміст внутрішньої енергії і ентальпії системи.

   3. Закон Гесса та  наслідки з нього.

   4. Способи розрахунку теплових ефектів реакцій.

   5. Стандартні теплоти (ентальпії) утворення і згоряння.

   6. Що характеризує ентропія, чому вона дорівнює, як якісно можна оцінити її зміну в процесі?

    7. Другий закон термодинаміки для ізольованої і для закритої  систем.

    8. Що характеризує енергія Гіббса і енергія Гельмгольца?

    9. Як можна розрахувати DН, DS, DG, i DF процесу ?

    10. Чому цілий ряд хімічних процесів, неможливих при кімнатній температурі, стає можливим  при  високих температурах?

    11. Визначити  стандартну ентальпію утворення 2-метилбутану  DHо5Н12)  у газовому стані,  якщо стандартна ентальпія реакції його згоряння  до СО2 та Н2О  – DHо реак дорівнює  3528,2 Дж, а стандартні ентальпії утворення CO2(г.) і Н2О(г.)  складають відповідно –393,5 і –285,8 кДж/моль.