Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки, страница 2

    Стан газу характеризується його тиском, температурою і об’ємом. Зв’язок між ними встановлюють закони ідеальних газів.

    Закон   Бойля  –  Маріотта:  PV = const (m = const, T = const).  

    Закон   Гей-Люсака – Шарля: V/T = const (m = const, P = const).

    Закон   Гей -Люссака: P/T = const (m = const, V = const).

    Закон Дальтона: при однаковій температурі компонентів газової суміші  загальний тиск газової суміші (Р) дорівнює сумі парціальних тисків окремих газів (рі): Р =р1+р2+ … .

    Закон Авогадро: в рівних об’ємах різних газів за  однакових умов  (тиску і температурі)  міститься однакова кількість молекул.

    Закон Авогадро має два наслідки:

    1. Молярна маса газу або пари дорівнює добутку відносної густини даного газу за іншим  та молярної маси іншого газу. Відносною густиною першого газу за другим (D2) називається   відношення мас однакових об’ємів першого газу і другого газу за однакових умов, тобто

                   D2 = m1/m2 = nМ1/ nМ2 = M1/M2;        M1 = D2. M2.

    Найчастіше відносна густина визначається за воднем  або за повітрям:

       М1 =DН2. М2) = 2DН2;    М1 = Dпов. M(пов) = 29Dпов;   ( М(пов) = 29 г/моль).

     2. Один моль будь-якого газу за нормальних умов   займає об’єм   22,416 л. Цей об’єм називають молярним об’ємом   газу.

    Нормальні   умови   ( о )  –   це Т°= 273 К,   Р° = 101325 Па.

    Параметри стану газу Р, V, Т  пов’язані з його масою m і молярною масою М рівнянням стану ідеального газу   Менделєєва - Клапейрона:

                                        РV = (m/M) . RT ,