Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки, страница 5

11. Визначити масу 1м3 сульфур (ІV) оксиду при температурі 27 °С і тиску 3 атм.

12. В закритій посудині знаходиться 200 г кисню під тиском 3,5 атм і при температурі 7°С. Визначити масу СО2 в цьому об’ємі при  температурі  27°С під тиском 2,8 атм.

                                             Лабораторна      робота № 2

СТЕХІОМЕТРИЧНІ ЗАКОНИ. ВИЗНАЧЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ МАСИ МАГНІЮ.

    Стехіометричні закони визначають кількісні співвідношення реагуючих речовин і базуються на атомно-молекулярному вченні.  Однак більшість твердих неорганічних сполук не мають молекулярної структури. В їх кристалічних гратках  неможливо  відокремити молекули, тому  формою існування таких хімічних сполук є фаза. Фазою називається сукупність частин системи, однакових за складом і властивостями і відокремлених від інших частин поверхнею розділу. До таких структур відносяться іонні, металічні й атомні гратки. Це треба враховувати при формулюванні стехіометричних законів.

    Закон сталості складу. Склад молекулярної сполуки не залежіть від способу  її одержання. При відсутності молекулярної структури в даному агрегатному стані  склад  сполуки залежить від умов добування.

    Наприклад,   склад   амоніаку   не    залежить   від    способу    одержання           (NH4Cl  ® NH3 + HCl;  3H2 + N2 ® 2NH3), а  склад  ферум  (ІІ) оксиду – залежить, і його  можна виразити формулою Fe1-хО, де х = 0,1 – 0,2.

    Закон кратних відношень. Якщо два елементи утворюють між собою декілька молекулярних сполук, то масові кількості одного елемента, які припадають на на одну й ту ж масову  кількість другого елемента, відносяться між собою як  невеликі цілі числа. Наприклад,  для кисневмісних сполук Карбону  СО2 та СО  співвідношення кількостей кисню дорівнює 2:1. Для сполук, які не мають молекулярної структури, у загальному  випадку ці кількості можуть відноситися між собою як дробові числа. Наприклад, відношення масових долей Оксигену, які припадають  на одну масову долю Титану у оксидах титану  ТіО 0,58-1,33, ТіО 1,46-1,56, ТіО 1,9-2,0,   є дробовими числами.