Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки, страница 3

 де R - універсальна газова стала, яка визначається  для 1 моля газу з  виразу :

                                          R = (P°V°)/T°

    В залежності від використаних одиниць  R має різні  чисельні значення:

R  =  8,31 Дж/(моль.К) (Система Інтернаціональна - СІ)  =  0,0821 л . атм/(моль.К)  =  62360 мл . мм рт.ст./(моль. К) = 1,987 кал/(моль. К).

     Молярну   масу   газоподібних   речовин   можна  визначити  наступними способами:

а)  Визначення молярної маси за відносною густиною.

    Приклад 1. Визначити молярну масу газу, якщо 1,5 г цього газу  за однакових                             Р і  Т займають той самий об’єм, що й  0,1  г водню.

         Розв’язок:

    1. DН2 - ?   DН2 = m (газ)/m(H2) = 1,5/0,1 = 15.

    2. М (газ) -?  Використовуючи наслідок з закону Авогадро, запишемо:

                     М (газ) = 2 DН2  = 2.15 = 30 г/моль.

         Відповідь: молярна маса газу дорівнює 30 г/моль.

    Приклад 2. Визначити густину за воднем газової суміші, яка складається з    50 % кисню та 50 % водню за об’ємом.

         Розв’язок:

   1. М(суміші) - ?

     Об’ємна доля дорівнює мольній долі, тому молярну масу суміші можна розрахувати за формулою:

    М(суміші) = М1N1 + М2N2 = М2).N2) + М2) .N2), де N(H2) i N(O2)- мольні долі газів у суміші;  М(суміші) = 32.0,5 + 2.0,5  =17(г/моль).

2. D Н2 - ?

2 =М(суміші)/М(Н2) =17/2 = 8,5

    Відповідь: густина суміші за воднем дорівнює 8,5. 

б)  Визначення молярної маси за мольним об’ємом.

    Приклад 3.  Визначити молярну масу газу, якщо маса  600 мл  його дорівнює 1,714 г за н.у.

    Розв’язок: