Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки, страница 8

    е) Еквівалентна маса елемента  у сполуках  визначається з співвідношення  МЕ(ел) = А/n, де А – атомна маса елемента, n – його валентність у сполуці.                                                                                                       Наприклад,  МЕ(О) = 16/2 = 8 г/моль.

    ж) Еквівалентна маса сполуки  складається з еквівалентних мас складових.

     Наприклад, MЕ(MgSO4) = ME(Mg2+) + ME(SO42-) = 12 + 49 = 61 (г/моль)

    Наведені приклади показують, що еквівалент речовини залежить від реакції, в якій вона бере участь.

     В деяких випадках корисно користуватися значенням еквівалентного об¢єму, тобто об’єму, який займає за даних умов 1 еквівалент газової речовини. Так, еквівалентний об’єм  водню за  н.у. VE (H2)  дорівнює 11,2 л/моль (тому що 1 моль атомів Н складає 0,5 моля Н2, а 1 моль Н2 займає об’єм 22,4 л),  кисню - 5,6 л/моль.

   Приклад  3. Визначити атомну масу двовалентного металу, якщо 8,34 г металу      окиснюються  0,68  л  кисню (н.у.).

Розв’язок:

1.  МЕ(Ме) - ?


Знаходимо МЕ(Ме) з співвідношення:

     2. А (Ме) - ?        

     МE(ел) = A/n,   A МE (ел). n = 68,8 . 2 = 137,6 г/моль.

         Відповідь: атомна маса металу дорівнює 137,6 г/моль. 

Питання і задачі:

    1. Сформулюйте стехіометричні закони. Вкажіть відхилення від них.

1.    2. Що називається еквівалентом? Що таке еквівалентна маса?