Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки, страница 12

    Стандартною теплотою (ентальпією) утворення  речовини -DН°утв (речов.) називається тепловий ефект реакції утворення  1 моля цієї речовини з простих речовин  за стандартних умов.

    Теплота утворення простої речовини (найбільш стійкої  гомосполуки елемента у характерному агрегатному стані  при Р = 1атм, Т = 298 К) дорівнює 0. Наприклад, з сполук Оксигену  О(г.),  О2(г.), О3(г.)  простою речовиною є  О2, тому                DН°утв 2) = 0.

  Стандартною теплотою (ентальпією) згоряння речовини -DН°згор (речов.) називається  тепловий ефект реакції  повного окиснення (тобто окиснення до вищих оксидів) 1 моля  цієї  речовини.

    Теплоти утворення і теплоти згоряння виражаються у кДж/моль, або кКал/моль.

    Теплові ефекти реакцій  можна розрахувати, використовуючи наступні висновки.

    1. Тепловий ефект реакції дорівнює різниці між сумою теплот утворення продуктів реакції і сумою теплот утворення вихідних речовин:

            DНореак =  S (DНоутв)прод -   S (DНоутв)вих. реч

    Приклад 1. Реакції згоряння метану відповідає термохімічне рівняння

С2Н6(г.) + 3,5 О2 (г.)  ® 2СО2 (г.) + 3Н2О (р.);   DНореак =  - 1559,9 кДж. Визначити теплоту утворення етану, якщо відома теплота утворення                                                                                                                             СО2(г.)  і   Н2О (р.)  (- 393,5 кДж/моль,  - 285,84кДж/моль).

    Розв‘язок:

      DНореак =S(DНоутв)прод - S(DНоутв)вих. реч = 2DНо(СО2) + 3DНо2О) - DНо2Н6) -          3,5DНо2).

    О2 – проста речовина, тому DНо2) = 0