Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки, страница 4

  1. М(газ) - ? Використовуючи  наслідок з закону Авогадро,  складаємо         пропорцію:

                   1,714 г  газу        займають        600 мл;

                        х  г  газу        займають        22400 мл;

                   х = (22400 . 1,714)/600 = 63,9 г

    Оскільки 22400 мл  це – мольний об’єм газу,  М(газ) = 63,9 г/моль.

         Відповідь: М(газ) = 63,9 г/моль

в)  Визначення молярної маси газу за законом Менделєєва - Клапейрона.

    Приклад 4. Визначити молярну масу бензолу, якщо  маса 600 мл його пари при 87°С і тиску 83,2 кПа  дорівнює 1,30 г.

         Розв’язок:

    Виразимо всі дані в одиницях СІ:

    Р = 8,32 104 Па;  Т = 273 + 87 = 300К;  V = 6 10-4 м3; m = 1,3 10-3 кг.

    1. М6Н6) - ?


    Використовуємо закон  Менделєєва - Клапейрона: РV = (m/M).RT, звідки

         Відповідь: молярна маса бензолу дорівнює    78 г/моль.

Питання і задачі

1. Дати визначення ¢¢моль речовини¢¢.

2. Сформулювати закон Авогадро та  наслідки з нього.

3. Дати визначення ¢¢відносна густина одного газу за другим¢¢.

4. Записати рівняння стану ідеального газу і розрахувати значення R у різних одиницях.

5. Записати способи визначення молярної маси  газу.

6. Визначити кількість молей і кількість атомів, які містяться у: 32 г кисню, 14 г азоту,  8 г  кисню, 10 г водню.

7. Скільки  молей атомів Нітрогену  містять 1 моль нітратної кислоти; 2 моль амоніаку;  2 моль амоній нітрату?

8.  Які необхідні експериментальні дані, щоб визначити молярну масу газу всіма відомими вам способами?

9. Визначити густину за воднем газової суміші, яка складається з 70 % карбон (ІІ) оксиду та 30 %   карбон (ІV) оксиду за об’ємом.

10. За нормальних умов 500 мл газу мають масу 1,806 г. Визначити його відносну густину за повітрям і молярну масу.