Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки, страница 21

    2. Внутрішня сфера складається з комплексоутворювача і лігандів  або адендів. Заряд внутрішньої сфери  чисельно дорівнює заряду зовнішньої сфери і  має протилежний  знак.  Є і нейтральні комплекси, які мають тільки  внутрішню сферу, наприклад [Co(NH3)3Cl3].

    3. Комплексоутворювачем (КУ) або ядром комплексу   може бути будь-яка частина, у якої є вакантні електронні орбіталі. Найчастіше це іони d-елементів, але можуть бути іони s- і р-елементів, деякі нейтральні молекули і атоми.  В наших прикладах комплексоутворювачами є  іони купруму, аргентуму та феруму.  КУ характеризується  координаційним числом  (КЧ) -  кількістю  місць у внутрішній сфері комплексу,  які можуть бути  зайняті  лігандами. Найчастіше зустрічаються КЧ 2, 4, 6. Ці числа відповідають найбільш стійким конфігураціям комплексів: октаедричній (6), тетраедричній (4) і лінійній (2). Для деяких іонів координаційні числа такі:

   2 – Cu +, Ag+;

   4 – Cu 2+,  Au3+, Cd2+ , Bi3+ , In3+ , Pb2+ , Al3+ , Pt2+ ;

   6 -  Fe2+, Fe3+, Cr3+, Mg2+,  Co2+, Co3+, Pt4+,  Ni2+, АІ3+  тощо.

Зустрічаються також КЧ  1, 3, 5, 7, 8, 9, 12.  КЧ залежить від  природи комплексоутворювача, лігандів і їх розмірів. Чим вище ступінь окислення комплексоутворювача , тим  більше КЧ. Нейтральні ліганди звичайно приєднуються у більшої кількості, ніж заряджені   ( [Co(H2O)6]2+,  [CoCI4]2- ).

    Заряд КУ  дорівнює  алгебраїчній сумі  зарядів всіх  інших іонів і має протилежний знак.

    4. Ліганди або  аденди – це молекули або іони, які координуються навколо комплексоутворювачів.  Вони завжди мають неподільні електронні пари. Це можуть бути нейтральні молекули H2O, NH3, СО, NO  або іони  Cl-, Br -, F-, I-,  NO­2-, NO3-, SO42-,  CN- та ін.  Ліганди можуть бути монодентатні, вони  здатні утворювати тільки один зв’язок з комплексоутворювачем, бідентатні -  здібні утворювати з комплексоутворювачем два зв’язки, та полідентатні. Наприклад, Н2О – монодентатний ліганд, в якому одна з неподілених електронних пар Оксигену бере участь у зв’язку ( друга електронна пара не утворює  зв’язку внаслідок стеричних  перешкод); оксалатна  кислота СООН - СООН – най-простіший бідентатний ліганд, має дві неподільні пари електронів, які утворюють  координаційні зв’язки: