Розробка лінії фарбування шаф для електроустаткування, страница 34

- забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;

- впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;

- забезпечує належне утримання будівель та споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;

- забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

- організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень, умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно - правовим актам з охорони праці в порядку та строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних та шкідливих для здоров’я виробничих факторів;

- розробляє та затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі – акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт та поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;

- здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткування та іншими засобами виробництва, використання засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відносно до вимог з охорони праці;

- організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;

- вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків;

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог [21].

9.3 Основні задачі та функції відділу охорони праці на підприємстві

Служба охорони праці вирішує задачі:

1  забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель та споруд;

2  забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;

3  професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів роботи;

4  вибору оптимальних режимів праці та відпочинку працюючих;

5  професійного відбору виконавців для певних видів робіт.

Служба охорони праці входить в структуру підприємства, установи, організації як одна з основних виробничо-технічних служб.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства.

Служба охорони праці залежно від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ так і у вигляді групи фахівців або одного фахівця, в тому числі і за сумісництвом. Служба охорони праці комплектується фахівцями, що мають вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше 3-х літ. Фахівці з середньою спеціальною освітою приймаються в службі охорони праці у виняткових випадках. Обмеження не стосуються: за виробничим стажем – осіб, що мають спеціальну освіту по охороні праці; про рівню освіти – осіб, які прийняті на посаду до затвердження даного типового положення.

Перевірка знань по охороні праці працівників служби охорони праці проводиться в установленому порядку до початку виконання ними своїх функціональних обов’язків та періодично, один раз в три роки.

На підставі даного типового положення з урахуванням специфіки виробництва розробляються та затверджуються власником “Положення про службу охорони праці” підприємств, установ та організацій.

Положення про службу охорони праці міністерства, державного комітету, концерну, корпорації та іншого об’єднання підприємств, освічених за галузевим, може відмінити у письмовій формі тільки посадовець, якому підлегла служба охорона праці.