Розробка лінії фарбування шаф для електроустаткування, страница 2

Ключові слова: ПОРОШКОВА ФАРБА, КОНВЕЄР, АГРЕГАТ ХІМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХНІ, КАМЕРА СУШІННЯ, УСТАТКУВАННЯ, РОЗПИЛЮВАЧІ, ТРИБОСТАТИЧНЕ НАНЕСЕННЯ, ЯКІСТЬ.

У даному дипломному проекті на тему ” Розробка лінії фарбування шаф для електроустаткування” наведено обґрунтування впровадження найсучасніших методів підготовки поверхні і фарбування виробів.

Передбачена технологічна схема забезпечує високу якість лакофарбового покриття, поліпшення умов праці працюючих, підвищує культуру виробництва і поліпшує санітарно-гігієнічні умови.

Приділено увагу питанням охорони праці, приймаються заходи для забезпечення зменшення і нейтралізації викиду шкідливих речовин.

Економічна частина показує, що даний проект є економічно ефективним з високим ступенем окупності витрат.

В данном дипломном проекте на тему "Разработка линии окраски шкафов для электрооборудования" приведено обоснование внедрения самых современных методов подготовки поверхности и окраски изделий.

Предусмотренная технологическая схема обеспечивает высокое качество лакокрасочного покрытия, улучшение условий труда работающих, повышает культуру производства и улучшает санитарно-гигиенические условия.

Уделено внимание вопросам охраны труда, принимаются мероприятия для обеспечения уменьшения и нейтрализации выброса вредных веществ.

Экономическая часть показывает, что данный проект является экономически Эффективным с высокой степенью окупаемости затрат.

In the given degree project the substantiation of introduction of the most modern at present methods of preparation of a surface and painting of products is resulted.

The stipulated technological circuit provides high quality of paint and varnish covering, improvement of operating conditions working, raises culture of manufacture and improves sanitary-and-hygienic conditions.

The attention is given to questions of labor safety, take measures on maintenance of reduction and neutralization of emission of harmful substances.

The economic part shows, that the given project is economically effective with a high degree of an economic return.   


ВСТУП

Фарбування порошковими лакофарбовими матеріалами являє собою одну з найбільш досконалих технологій одержання покриттів, що відповідають вимогам сьогоднішнього дня. Виникнення цієї технології - результат тривалого розвитку таеволюції методів, зв'язаних з нанесенням рідких лакофарбових матеріалів та напилюванням металів.

Технологія виробництва порошкових матеріалів відрізняється від технології виробництва рідких фарб, але ця різниця незначна. Виробляти порошкові фарби можливо на основі різноманітних плівкотвірних речовин з заданим комплексом захисних та декоративних властивостей.   

Країни з високорозвиненою промисловістю та великою щільністю населення вже давно стоять перед проблемою глобального забруднення навколишнього середовища. Серед багатьох виробництв, що викликають забруднення, не останнє місце займає виробництво покрить із застосуванням традиційних органорозчинних лаків та фарб. Величезні викиди вивільнюваних розчинників не тільки забруднюють атмосферу, але й різко погіршують санітарні умови праці, наносять шкоду здоров'ю працюючих, значно підвищують пожежонебезпеку виробництва. Найбільш безпечними матеріалами, поряд з водяними системами, виявилися порошкові фарбі. Останні дозволяють не тільки щонайкраще вирішувати питання екології при виробництві й застосуванні, але й здійснювати практично безвідходну технологіюпокриттів.


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ЛКМ                                               лакофарбові матеріали

АХПП                                            агрегат хімічної підготовки поверхні

ТГІЦ                                              тригліциділізоцианурат

ПАР                                               поверхово активні речовини

ТМЗ                                                технічний миючий засіб

ГДК                                                гранично допустима концентрація


1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД