Конспект лекцій № 1-27 з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" (Задачі метрології. Допуски на кутові розміри. Конічні з’еднання), страница 19

          При центруванні з бічними гранями зубців 50*2*9H/9g   ГОСТ 6033-80,

де 50 - номінальний діаметр; 2 – модуль.

          При центруванні за зовнішнім діаметром 50*2*H7/g6  ГОСТ 6033-80.

          При центруванні за внутрішнім діаметром i 50*2*H7/g6  ГОСТ 6033-80.

Лекція 19

Допуски  форми і розміщення

Класифікація відхилень геометричних параметрів деталей

При аналізі точності геометричних параметрів деталей розрізняють поверхні:

          - номінальні (ідеальні, які не мають відхилень форми і розмірів), форма яких задана кресленням;

          - реальні(дійсні) - отримують у результаті обробки чи видозміни при експлуатації.

База - поверхня, лінія, точка деталі, по відношенню до якої задається допуск розміщення чи визначається відхилення розміщення

Класифікація геометричних параметрів:

-відхилення нульового порядку - відхилення власного розміру DD

-відхилення першого порядку - відхилення розміщення поверхні e;

-відхилення другого порядку - відхилення форми поверхні - хвилястість Dф;

-відхилення третього порядку - відхилення шорсткості.

Відхилення і допуски форми

Контролюється тільки в тих випадках, коли вона менша допуску розміру.

Під відхиленням форми поверхні розуміють відхилення форми реальної поверхні від форми номінальної поверхні.

Шорсткість не вважають відхиленням форми.

 В основу нормування покладена ознака прилягаючих прямих.

Прилягаюча пряма - пряма, яка торкається до реального профілю, розміщена поза матеріалом деталі  і проведена так, щоб відхилення від неї  до найбільш віддаленої точки реального профілю мало номінальне значення в межах нормованої ділянки.

Прилягаюча площина - площина, яка торкається до реальної площини, розміщена поза матеріалом деталі і відхилення від неї до найбільш віддаленої точки реальної поверхні має мінімальне значення в межах нормованої ділянки.

Прилягаючий циліндр - циліндр мінімального діаметра, описаний навколо реальної зовнішньої поверхні або максимального діаметра, вписаного в реальну внутрішню поверхню.

Відхилення форми циліндрічних поверхонь

Відхилення від круглості - найбільша відстань від точок реального профілю до прилягаючого кола.

Допуск круглості  T - найбільше допустиме відхилення від круглості.

Поле допуску круглості – ділянка на площині, яка перпендикулярна осі обертання і проходить через центр, обмежена двома концентричними колами, які розміщені одне від одного на відстані, рівній допуску круглості T.

Окремі види відхилень від круглості:

- овальність - реальний профіль має овальноподібну форму;

- огранка - реальний профіль має багатогранну форму.

Відхилення профілю повздовжнього перерізу - найбільша відстань від точок відтворюючих реальної поверхні, які лежать у площині, що проходить  через центр до відповідної сторони  прилягаючого профілю в межах  нормованої ділянки L.

         Окремі випадки відхилення профілю поздовжнього перерізу:         - конусоподібність – твірні  прямолінійні, але не паралельні;

                - діжкоподібність - твірні не прямолінійні, і діаметр збільшується  від країв до середини;

                 - сідлоподібність - твірні не прямолінійні, і діаметр зменшується  від країв до середини;

Відхилення від циліндричності - найбільша відстань від точок реальної поверхні до прилягаючого циліндра в межах нормованої ділянки L.

Поле допуску циліндричності - простір, обмежений співвісними циліндрами, які розміщені один від одного на відстані, рівній допуску Т.

Відхилення форми плоских поверхонь

Відхилення від площинності -  визначають як найбільшу відстань D від точок реальної  поверхні до прилягаючої площини в межах  нормуючої ділянки.

Поле допуску - ділянка у просторі, обмежена двома паралельними площинами, які розміщені одна від одної на відстані, рівній допуску Т.

Окремі види відхилення від площинності:

- випуклість;

- увігнутість.

Відхилення від прямолінійності в площині – найбільша відстань від точок ре­ального профілю до прилягаючої прямої.

Лекція 20

Відхилення розміщення поверхонь - відхилення реального розміщення по­верхні від її номінального розміщення. При оцінці відхилень розміщення по­верхні відхилення форми поверхонь повинні бути виключені із розгляду.