Конспект лекцій № 1-27 з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" (Задачі метрології. Допуски на кутові розміри. Конічні з’еднання), страница 20

     При цьому ж реальні поверхні замі­нюють прилягаючими, які приймають їхні ж осі,  площини симетрії і  центри прилягаючих елементів.

 Відхилення від паралельності  пло­щин - різниця найбільшої і найменшої  відстаней між прилягаючими площинами  в межах нормованої ділянки.

Поле допуску - ділянка у просторі, обмежена двома паралельними площи­нами, які розміщені одна від одної на відстані, рівній допуску паралельності Т і паралельні базі.

Відхилення від співвісності – найбільша відстань між віссю поверхні обер­тання, що розглядається, і віссю базової поверхні обертання на довжині нормо­ваної ділянки.

Поле допуску співвісності - ділянка  у просторі, обмежена циліндром , діа­метр якого рівний допуску співвісності в  діаметральному вираженні або подво­єному

допуску співвісності в радіусному вираженні,  вісь збігається з базовою віссю.

Відхилення від перпендикулярності площин - відхилення кута між площи­нами від прямого кута (900), виражене в лінійних  одини­цях D на довжині нормованої ді­лянки L.

Відхилення від симетричності відносно базової площини - най­більша відстань між площиною симетрії, яка розглядається,  і базо­вою площиною симетрії в межах нормованої ділянки.

Відхилення від перетину осей,  які номінально повинні перетина­тися – найбільша відстань між віссю, яка розглядається, і базовою віссю.

Поле допуску - ділянка у прос­торі,  обмежена двома паралельними площинами, які розміщені одна в другій на відстані, рівній допуску перетину в діаметральному

вираженні Т або подвоєному допуску в радіальному вираженні Т/2 і розмішеному симетрично відносно базової осі.

Позиційне відхилення – зміщення осі від номінального розміщення (зміщення осі) - найбільше відхилення  реального розміщення елемента (його центра, осі або площини симетрії) від його номінального розміщення в межах нормованої ділянки.

Сумарні відхилення і допуск форми та

розміщення поверхонь

Радіальне биття поверхні обертання відносно базової осі є результатом сумісного прояву:

відхилення від круглості профілю  розглядуваного перерізу;

          - відхилення його центра відносно осі.

Воно дорівнює різниці найбільшої і найменшої відстані від точок реального профілю поверхні обертання до базової осі в перерізі, перпендикулярному цій осі.

Якщо визначається різниця від усіх точок реальної поверхні в межах нормованої ділянки до базової осі - то це повне радіальне биття.

Воно є результатом сумісного прояву

          - відхилення від циліндричності,

          - відхилення від співвісності відносно базової осі.

Торцеве биття (повне) - різниця  найбільшої  і найменшої відстані від точок всієї торцевої поверхні до площини, перпендикулярній базовій осі,  воно є результатом сумісного прояву:

— - відхилення від площинності;

^ - відхилення від перпендикулярності відносно базової осі.

Торцеве биття  іноді визначається в перерізі торцевої поверхні циліндром заданого діаметра.

Лекція 21

Залежні і незалежні допуски розміщення (форми)

Залежний - допуск розміщення або форми, мінімальне значення якого вказане на кресленні і яке допускається для перевищення на величину допуску нульового порядку.

Залежні допуски призначають головним чином у випадках, коли необхідно забезпечити збирання деталей, спряжених одночасно по декількох поверхнях.

Приклад: ®

          Розв’язок. Значення допустимого відхилення від співвісності є найменшим і відноситься до деталей, у яких отвір має найменші граничні розміри.

При найбільших граничних розмірах можливе додаткове відхилення від співвісності =0.052+0.043/2=0.047.

Допуск співвісності в цьому випадку складає Т=0.05+0.047=0.097 мм

Незалежний  - допуск, числове значення якого постійне для сукупності деталей і не залежить від дійсних розмірів деталей, які розглядаються.

Числові значення допусків форми і розміщення поверхонь

Згідно з ГОСТ для кожного виду допуску встановлено 16 ступенів точності. Числові значення допусків від одного ступеня до іншого змінюється з коефіцієнтом збільшення 1,6 (за аналогією з кількістю одиниць допуску 19, коефіцієнт знаменника прогресії 1,6).