Конспект лекцій № 1-27 з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" (Задачі метрології. Допуски на кутові розміри. Конічні з’еднання), страница 2

Стандартизація спирається на метрологію, яка забезпечує правильність і відтворення результатів випробувань.   Стандартизація визначає основу не тільки теперішнього, але і майбутнього розвитку промисловості.

Отже, стандартизація - це планова діяльність зі встановлення правил, норм і вимог, виконання яких забезпечить оптимальну якість продукції, ефективне використання матеріалів при дотримуванні  техніки безпеки.

Стандарт – нормативно -технічний документ зі стандартизації, який встановлює комплекс норм до об'єкта стандартизації і затверджений компетентним органом.

Стандарт - це найдоцільніше вирішення повторюваної задачі для досягнення визначеної мети.

Стандарт містить показники, що гарантують можливість підвищення якості продукції, а також підвищення рівня взаємозамінності. 

У сучасних умовах розширення наукових, технічних і торгівельних  зв'язків зросла роль міжнародної стандартизації.   Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) організована в 1926 р., провідного значення набула - із 1947 р. ISO випускає міжнародні стандарти, на яких повинні грунтуватись національні стандарти.

У ISO понад 150 комітетів. Члени ISO - 70 країн, представники колишнього СРСР  очолювали понад 20 комітетів.

Мета ISO - розвивати взаємне співробітництво в області інтелектуальної, наукової, технічної й економічної діяльності.

Категорії стандартів

ГОСТ - державний стандарт, обов'язковий для всіх підприємств        країни, як правило, на продукцію масового і багатосерійного виробництва, а також на загальні норми, терміни і т.п.;

СЕВ – стандарт, призначений для підвищення рівня країн із менш розвиненою промисловістю;

ДСТУ- держстандарт України;

ОСТ -  стандарт, створений для підприємств даної галузі, а також для тих, хто використовує вироби даної галузі (на продукцію, що не потрапила в        ГОСТ, для зменшення номенклатури);

ТУ -   технічні вимоги, затверджені на рівні міністерства або підприємства.

          Tільки обов'язкове виконання стандартів дає очікуваний результат, стандарти мають силу закону, їхнє виконання досягається методами державного примушування.

Стандарт, як правило, перевіряється 1 раз у 5 років на відповідність сучасним досягненням науки, техніки. Застарілий стандарт переглядається і деякі положення стандарту змінюються.

Поняття про якість

Якість продукції - сукупність властивостей продукції, що задовольняють визначені потреби відповідно до  її призначення.   Не всі властивості виробу входять у поняття якості, а тільки ті, які задовольняють потреби. Якість машин залежить від технічного рівня машинобудування.

Кваліметрія - галузь практичної і наукової діяльності, яка займається розробкою теоретичних основ і методів кількісної оцінки якості продукції.

Надійність - властивість об’єкта зберігати у часі свої характеристики.

           Довговічність - це термін (години).

Графік  кривої інтенсивності відмов.

      1- припрацювання;

      2- період нормальної роботи;

    3- старіння. 

Систематична оцінка якості продукції необхідна для проведення заходів для її підвищення або зняття продукції з виробництва.

Оптимальний рівень якості продукції - рівень, при якому потреби народного господарства і населення задовольняються з найменшими затратами суспільної праці.   З розвитком науки і техніки цей рівень підвищується.

Статистичний контроль був запропонований Шухартом як метод контролю при масовому виробництві для стабілізації якості у виробничих процесах; змінений старий підхід до контролю – здійснюється перевірка не кожної одиниці продукції, а вибірково проводиться контроль з оцінкою за статистичними методами.

Контроль повинен починатися з розробки виробу і закінчуватися тоді, коли він потрапляє в руки споживачу, цілком цим виробом задоволеного – таким чином здійснюється керування якістю.

Приз Демінга за кращий контроль якості продукції. Цикл Демінга:

             обстеження ринку

збут            статистичні         проектування

               методи контролю        якості

контроль                                     стандартизація