Конспект лекцій № 1-27 з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" (Задачі метрології. Допуски на кутові розміри. Конічні з’еднання), страница 21

Залежно від співвідношення між допуском розміру і допусками форми встановлені наступні рівні геометричної точності:

          А - нормальна відносна геометрична точність (допуск форми або розміщення складає 60% допуску розміру);

          В - підвищена (40%);

          С - висока (25%).

Ці допуски вказують тільки тоді, коли за функціональними або технологічними причинами вони повинні бути менші від допусків розмірів.

Позначення на кресленнях допусків

форми і розміщення поверхонь деталей

Вид допуску вказувався раніше.

Знак і числове значення вписується в рамку, вказуючи

          1-е місце              2-е місце                                 3-є місце

     вид допуску    числове значення     літерне позначення бази

  ||

 0.1

 A

                      або поверхні, з якої вказаний допуск

Рамку з’єднують з елементом, до якої відноситься допуск, суцільною лінією, що закінчується стрілкою.

Якщо допуск відноситься до осі або площини симетрії, з’єднувальна лінія повинна бути продовженням розмірної.

     Перед числовим допуском треба вказувати:

          Æ - якщо поле допуску задано діаметром

          R - якщо поле допуску задано радіусом

          T - якщо допуски симетричності задані діаметрально

                                    - перетину осей,

                                    - форми заданої поверхні,

                                    - позиційні,

          T/2 - якщо ті ж допуски в радіусному вираженні

          сфера - якщо поле допуску сферичне.

Якщо поле допуску відноситься до ділянки поверхні заданої довжини, його значення вказують поряд із допуском, відокремлюючи похилою лінією.

Якщо необхідно вказати допуск на всій довжині поверхні і на заданій довжині.

Cумарні допуски, для яких немає спеціальних позначень, - спочатку - допуск розміщення, потім - допуск форми.

Вибір числових значень відхиленя форми

Геометрична точність форми задана як :

          - нормальна (А)       2Тф/Та=60%;

          - підвищена (В)                     40%;

          - висока (С)                           25%.

Залежно від умов експлуатації призначають точність:

- залежно від квалітету визначають ступінь точності (с.395, табл.2,20)

- за ступенем точності призначають допуск (табл. 2,18, стор. 393)

     Приклад:      Посадка підшипника 415 на шийку вала:

          - точність підвищена «З’єднання при середніх швидкостях і підвищених вимогах плавності ходу» «В»

     Відповідає 7 квалітету 5 ступеню точності.

     Æ 25 відповідає 4 мкм. Нас цікавить допуск циліндричності.

     Знак допуску  - значення вибирається із ГОСТ24643-81

Нанесення на кресленні:

у прямокутній рамці, виконаній тонкими лініями, яка

     розділена на 2 і більше частин;

висота цифр дорівнює розміру шрифта розмірних чисел.

Лекція 22

Шорсткість поверхні і її вплив на якість продукції

Шорсткість поверхні - сукупність мікронерівностей поверхні з відносно малими кроками, виділена на базовій довжині.

Шорсткість є наслідком пластичної деформації поверхневого шару деталі, яка виникає внаслідок:

          - утворення стружки;

          - копіювання нерівностей різальних кромок інструмента;

          - тертя інструмента по деталі;

          - виривання з поверхні частинок поверхні та ін.

Базова лінія (середня лінія) профілю має форму номінального профілю і проведена так, що в межах базової довжини середнє квадратичне відхилення профілю до цієї лінії мінімальне.

Для надійності оцінки шорсткості, враховуючи:

          - розсіювання показань приладу;

          - неоднорідність нерівностей,

слід повторювати декілька разів у різних місцях поверхні, а за результат - середнє арифметичне.

Довжина оцінки L - довжина, на якій оцінюють шорсткість, може вміщувати одну або декілька базових довжин.

Числовi значення базової довжини вибирають із ряду :

          0.01;  0.03;  0.08;  0.25;  0.80;  2.5;   8;  25.

Шорсткість поверхонь кількісно можна оцінювати одним або декількома параметрами:

          Ra - середнє арифметичне відхилення профілю;

          Rz - висота нерівностей профілю по десяти точках;