Конспект лекцій № 1-27 з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" (Задачі метрології. Допуски на кутові розміри. Конічні з’еднання), страница 13

Iнтер-вал

<3

3-6

6-10

10-18

18-30

30-50

50-80

80-120

І

0.55

0.73

0.90

1.08

1.31

1.56

1.86

2.51

Із формули ТА0 =1122+…ам-1м-1;

Але а12=…=ам-1ср, тоді ТА0 =аср*; аср= ТАD/.

По значенню асер  вибирають найближчий квалітет. За відомим квалітетом вибирають допуски розмірів, ураховуючи конструктивно-експлуатаційні вимоги:

 - для охоплюючих - як для основного отвору,

                       - для охоплюваних - для основного вала.

Знаючи допуски складових ланок, визначають Es і Ei для АD

ES(A0)=;

EI(A0)=.

Приклад. Визначити допуски й граничні відхилення розмірів, якщо вихідний розмір А0= 0,2 +0,25 мм

Розв’язок .   Значення і допуск вихідного розміру визначений при проектуванні:

- зазор А0 необхідний для вільного обертання;             

- повинен запобігати переміщенню;

- не допустити теплового заклинювання.

Спосіб рівних допусків:

Еs(А0) =250;  Еі(А0)=0,    число складових ланок : n=1;   p=3; n+p=m-1=5-1=4

Тсер = 250/ 4=62 мкм. Призначаємо граничні відхилення складових ланок:

          - для охоплюючих - як для основного отвору;

          - для охоплюваних - як для основного валу.

 ES(A0)= =62-(-186)=248;

EI(A0)==0-0=0.

Спосіб рівних квалітетів:

1.  Визначаємо  одиниці допусків для розмірів

               А1,3 ®і 1,3 =1,56 ; А2,4  ®і 2,4= 0,55

2. Знаходимо число одиниць допуску

аср= ТАD/=250/2(1,56+0,55)=59,5; відповідає 10 квалітету

9

10

11

40

64

100

За таблицями допусків  назначаємо:

ТА1,3 = 100 мкм; ТА2,4 =40 мкм.

3. Перевіряємо рівність сум  допусків:

ТА0 =(100 +40)2 =280 ® допуск однієї ланки потрібно

зменшити на 30 мкм. Така ланка А3 ; ТА3 =70, що приблизно відповідає ТТ9 =62мм

4. Знаходимо граничні відхилення всіх ланок

 А1 - H10;   А2, А4- h10;  A3 -h9;   ES (A2,4) =0; EI(A2,4) =-40

ES(A1) =100; EI (A1) =0;                ES (A3) =0; EI(A3) =-70;

 Знаходимо граничні відхилення  вихідної ланки:

ES( A0) =100- (-40 -62-40) =+242;  EI(A0) =0

Лекція13

Теоретично-імовірнісний метод розрахунку

Метод мінімуму - максимуму допускає можливість сполучення найбільших збільшуючих та найменших зменшуючих  і навпаки.

Будь-яке сполучення дозволяє забезпечити потрібну точність замикаючої ланки, але воно мало ймовірне, оскільки відхилення грунтуються навколо середини поля допуску і такі відхилення зустрічаються переважно.

Якщо припустити дуже малу ймовірність (0,27%) недотримання граничних значень, можна значно розширити допуски складових розмірів і тим самим знизити собівартість, на чому і заснований метод.

Вважаючи, що :

- похибки ланок підпорядковуються закону нормального розподілу;

- межі розсіювання (6d) збігаються з межами полів допусків  ТАj = 6 dAj.

При цьому 0,27% виробів замикаючих ланок можуть виходити за межі допуску,оскільки s0=,

тобто сума середньоквадратичних  відхилень дорівнює квадратному кореню від суми квадратів середньоквадратичних похибок  складових ланок, тоді

ТА0=.

          Ефективність застосування принципів теорії ймовірності при розрахунках допусків розмірних ланцюгів розглянемо на прикладі:

Розмірний ланцюг складається з чотирьох  складальних розмірів, які мають рівні допуски ТА1=ТА2=ТА3=ТА4.

               За методом мінімумів - максимумів ТА0=4*ТАсер;

За імовірнісним методом ТА0=,

тобто при тій самій точності складових ланцюгів точність замикаючої ланки у другому методі точніше – нам удалося, не витрачаючи додаткових коштів, збільшити точність складання, але при цьому нами заплановано  0,27% браку.

Зворотна задача

Спосіб мінімумів – максимумів.     Виходячи з умови

ТА0=, маємо   ТА.

Спосіб імовірнісний. Методика аналогічна способу повної взаємозамінності за винятком:

аср= ТАD/  ®   аср= ТАD/.

Метод групової взаємозамінності

Сутність полягає у тому, що досягнення точності здійснюється шляхом сортування деталей на групи з послідовним складанням вузлів за однойменними групами.