Актуальність проблеми безпеки людини в сучасному суспільств. Ситуація з безпекою людини в Україні. Модель життєдіяльності людини. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності. Основні положення теорії безпеки людини. Класифікація небезпек, страница 62

Література

1. Мочалова Н.І. Технологія ведення дебатів на заняттях з безпеки життєдіяльності в педагогічному коледжі // Безпека життєдіяльності. - №9, 2004.- С .32-34.

Лекція 8

Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій

1.  Надзвичайні ситуації (НС): терміни, визначення, класифікація.

2.  Тероризм як  вид НС. Ядерний, техногенний, сільськогосподарський та електромагнітний тероризм.

3.  Організація життєзабезпечення населення в НС.

4.  Порядок оповіщення населення про НС.

5.  Евакуація населення при НС.

6.  Характеристика можливих НС в Полтавській області.

Овал:  1.НС: терміни, визначення,

класифікація

В Україні сьогодні у зв’язку із зростанням кількості небезпечних природних явищ, аварій, катастроф, обстановка характеризується як дуже складна. Статистика свідчить, що рівень смертності, травматизму, аварій та катастроф в Україні набагато перевищує аналогічні показники розвинених держав. За темпами вимирання населення Україна входить до першої десятки країн світу, а дитяча смертність у нас найвища в Європі.

В нашій країні щорічно виникають тисячі важких НС природного та техногенного характеру, внаслідок яких гине велика кількість людей, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень.

Тенденція до зростання кількості природних і особливо техногенних НС, вагомість їх наслідків, примушують розглядати їх як серйозну загрозу безпеці окремій людині, суспільству в цілому і стабільності розвитку всієї держави.

Що називається НС?

Надзвичайна ситуація (НС) – це порушення нормальних умов життя і діяльності людей, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, які призводить або можуть призвести до загибелі людей та (або) значних матеріальних втрат.

Загальні ознаки НС:

–  наявність або загроза загибелі людей чи значне погіршення умов їх життєдіяльності;

–  заподіяння економічних збитків;

–  істотне погіршення стану довкілля.

Вагомість НС визначається передусім кількістю жертв та ступенем впливу на оточуюче середовище (ЖС), тобто рівнем системи “Л-ЖС”, який вона торкнулася.

Виходячи з ієрархії системи “Л-ЖС”, можна говорити про:

індивідуальні НС, коли виникає загроза порушення життєдіяльності лише однієї особи;

l  НС рівня мікроколективу (сім’ї, виробничої бригади, пасажирів автобуса тощо);

l  НС рівня макроколективу (мешканців житлового будинку);

l  НС для жителів міста, району;

l  НС для населення області (країни, людства в цілому).

Чим більшу кількість людей зачіпає, торкається НС, тим більшу територію вона охоплює. Через це в основу існуючих класифікацій НС за їх масштабом найчастіше кладуть територіальний принцип.

15 липня 1998 р. Постановою КМ України затверджено “Положення про класифікацію НС”. Згідно цього Положення залежно від територіального поширення, обсягів заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, розрізняють  4 рівня НС:

G  загальнодержавний;

G  регіональний;

G  місцевий;

G  об’єктовий.

Ø  НС загальнодержавного рівня – це НС, яка виникає на території двох або більше областей, або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують можливості окремої області;

Ø  НС регіонального рівня – це НС, яка виникає на території двох або більше адміністративних районів або загрожує перенесенням на територію суміжної області, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують можливості окремого району;

Ø  НС місцевого рівня – це НС, яка виходить за межі потенційно-небезпечного об’єкта, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, а також коли для її ліквідації потрібні матеріальні і технічні ресурси, що перевищують можливості об’єкта. До місцевого рівня належать також всі НС, які виникають на об’єктах житлово-комунальної сфери.