Актуальність проблеми безпеки людини в сучасному суспільств. Ситуація з безпекою людини в Україні. Модель життєдіяльності людини. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності. Основні положення теорії безпеки людини. Класифікація небезпек, страница 11

Наприклад, відмова двигуна літака в повітрі тягне за собою загибель всього екіпажу і пасажирів, але, якщо доведено, що ймовірність цього занадто низька (1*10-6) вкладати додаткові кошти на удосконалення конструкції двигуна недоречно.  І навпаки: ймовірність зіткнення двох  автомобілів на стоянці значно вище, ніж зіткнення літаків у повітрі, але оскільки наслідки цього незначні, загибелі і травмування людей не відбувається,  теж немає сенсу витрачати   значні кошти на забезпечення безпеки руху автомобілів на стоянці. Достатньо впровадити організаційні заходи: збільшити, наприклад, ширину проїздів, поставити попереджуючи знаки тощо. Таким чином, ми підходимо до концепції допустимого ризику. Але про це – трохи пізніше. Зараз про те, як визначити імовірність відмови (аварії) складних технічних систем.

Для цього існують певні методи імовірнісного аналізу безпеки. Ці методи можна застосовувати не лише для аналізу технічних систем, а й для визначення безпеки людини, або окремих соціальних груп.

Один із таких методів –метод побудови дерева подій (або дерева відмов). Розглянемо його на конкретному прикладі.

Приклад. Дана система послідовно з’єднаних елементів, котра містить насос і клапан, які мають ймовірність безвідмовної роботи відповідно 0,98 і 0,95.

Визначити ймовірність відмови роботи системи.

Будуємо дерево подій для цієї системи (зліва направо). Загальне правило побудови дерева: верхня гілка відповідає бажаному варіанту роботи системи, нижня гілка – небажаному.

Якщо насос не працює – система відмовляє незалежно від стану клапана. Якщо насос працює, за допомогою другої вузлової точки вивчаємо питання, чи працює клапан.

Ймовірність безвідмовної роботи системи

Ймовірність відмови

Перевірка:

Тобто сумарна ймовірність двох станів системи дорівнює одиниці.

Приклад 2. Імовірнісний аналіз небезпеки захворювання грипом

5. Методи оцінки імовірності небажаної події

З огляду на попередній приклад виникають питання: як визначити імовірності безвідмовної роботи складових системи – насоса і клапана? Звідки взялися цифри Pн = 0,98 і Pк = 0,95? Чим вони обґрунтовані?

Можна виділити такі методи визначення імовірності небажаної події:

ü інженерний (спирається на статистику, розрахунки частоти прояву небезпек, імовірнісний аналіз безпеки);

ü модельний (базується на побудові моделей впливу небезпек на окрему людину, соціальні, професійні групи тощо);

ü експертний (ймовірність різних подій визначається шляхом опитування досвідчених спеціалістів-експертів);

ü соціологічний (соціометрична оцінка), котрий базується на опитуванні населення та працівників.

Найчастіше для визначення надійності технічних систем на стадії проектування і створення нової техніки застосовують модельний метод. Проводять експеримент: скільки годин дана ТС (насос) буде працювати безвідмовно (напрацювання на відмову). Якщо із 10 насосів 9 пропрацювали безвідмовно 1000 годин, значить надійність такого типу насосу 0,9. Стосовно впливу небезпек на людину цей метод  застосовується лікарями-науковцями при розробці нових типів лікарських засобів.

Інженерний (статистичний) метод визначення ризику загибелі людини розглянемо на прикладі.

За даними статистичної звітності 2004 р. у м. Полтаві від нещасних випадків, отруєнь і травм у побуті загинуло 434 осіб, серед яких 11 дітей віком від 0 до 14 років.

Визначимо загальний і груповий ризик загибелі людини в Полтаві, знаючи, що загальна кількість жителів міста 310 тисяч, в тому числі дітей до 14 років 15 тисяч.

 смертей/рік.

 смертей/рік.

 смертей/рік.

Отже, ризик загибелі дорослого вдвічі вищий, ніж дитини.

Приклад 2. Визначити, в якому місті  - Полтаві чи Кременчуці - жити безпечніше, якщо у Кременчуці в 2004 р. загинуло у побуті 386 осіб, а кількість жителів Кременчука 231 тисяча.

Отже, безпечніше жити у м. Полтаві.