Актуальність проблеми безпеки людини в сучасному суспільств. Ситуація з безпекою людини в Україні. Модель життєдіяльності людини. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності. Основні положення теорії безпеки людини. Класифікація небезпек, страница 6

          Небезпека – це негативна властивість живої чи неживої матерії, яка здатна завдати шкоди самій матерії: людям, природному середовищу, матеріальним цінностям. Іноді кажуть, що небезпека – це така ситуація, яка здатна призвести до небажаного вивільнення енергії, речовини, або інформації, що може завдати психологічної травми, спричинити фізичну шкоду, поранення чи пошкодження.

          Небезпеку для людини за певних умов можуть завдати явища, процеси і обєкти. Але слід зазначити, що наявність потенційної небезпеки не завжди супроводжується її негативним впливом на людину. Для реалізації небезпеки необхідно, щоб виконувалося три умови:

ü небезпека повинна реально існувати і діяти у чітко визначений час (параметр часу);

ü людина мусить знаходитися в зоні дії небезпеки (просторовий параметр);

ü людина не має достатньо ефективних засобів захисту від небезпеки.

Прояв енергії або речовини, яким характеризується небезпека, можна виразити через сукупність факторів впливу на людину. Залежно від виду небезпеки фактори впливу різні. Це можуть бути шум, вібрація, радіоактивне випромінювання, електричний струм, ЕМП тощо. Але весь діапазон можливих значень величини будь-якого фактора впливу можна поділити на інтервали за наступними усередненими значеннями (рис.1.2.):

Ø оптимальне значення – відповідає безпечним і комфортним умовам життєдіяльності;

Ø граничне – максимально допустимому рівню впливу;

Ø порогове значення – характеризує початок уражаючої дії;

Ø екстремальне  - смертельному наслідку.

          Сполучення вказаних значень для кожного фактору утворює шкалу впливу. Значення, що відповідають раціональним умовам життєдіяльності, знаходяться між оптимальними  і граничними значеннями. Негативний вплив фактору починається при перевищенні гранично допустимого рівня (ГДР) значень. Інтервал значень від граничного до порогового пов’язаний з виникненням накопичувальних біологічних ефектів і являє собою інтервал шкідливих факторів впливу. При перевищенні порогового значення фактор відноситься до розряду вражаючих.

          Розподіл факторів на вражаючі, небезпечні та шкідливі досить умовний. Один і той же фактор (наприклад, електричний струм певної сили) може спричинити загибель людини, викликати травму, захворювання, або зовсім не завдати ніякої шкоди. Це залежить від здатності організму до протидії несприятливому чиннику. Але для того, щоб виключити незворотні біологічні ефекти в організмі, необхідно негативні фактори нормувати, обмежувати гранично допустимими рівнями або гранично допустимими концентраціями. Так, наприклад, обмежують вміст нітратів у харчових продуктах, рівень іонізуючого опромінення організму тощо.

          Гранично допустимий рівень (ГДР) або гранично допустима концентрація (ГДК) – це максимальне значення фактору, яке, впливаючи на людину не викликає у неї фізіологічних і генетичних змін а також психологічних порушень (зниження інтелектуальних і емоційних можливостей). При сумарній дії кількох негативних факторів однієї природи (наприклад, при забрудненні повітряного середовища отруйними речовинами)використовують рівняння:

           

де - концентрації кожної речовини в повітрі, мг/м3;

- гранично допустимі концентрації цих речовин, мг/м3.

Незалежно від виду небезпечних факторів існують загальні принципи захисту від їх негативного впливу на людину:

ü захист часом (наприклад, зменшити час впливу іонізуючого опромінювання на людину);

ü захист відстанню (наприклад, зменшити шкоду ЕПМ високої напруги можна відстанню);

ü штучним зниженням рівня, концентрації небезпечного фактору (нормування шкідливих речовин);

ü використання індивідуальних засобів захисту;

ü медикаментозна профілактика.

6. Класифікація небезпек

Перелік небезпек, від яких може потерпати людина, нараховує нині близько 150 найменувань і при цьому вважається неповним. З метою їх дослідження, розробки превентивних заходів їх треба класифікувати. Наприклад, так, як показано нижче.

Организационная диаграмма

Розглянемо детальніше небезпеки за походженням.