Процеси оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств, страница 2

·  глибоке вивчення теорії логістики збуту в сучасному її стані;

·  ознайомлення із методами застосування теоретичних надбань у практичній діяльності промислового підприємства;

·  розробка пропозицій, спрямованих на підвищення ефективності господарювання.

Об’єктом дослідженняєпроцеси оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств.

Предметом дослідження єекономічні відносини, які виникають між промисловими підприємствами і контрагентами в процесі збутової діяльності.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання, системний підхід, фундаментальні положення сучасної економічної теорії, сучасні концепції управління збутовою діяльністю, законодавчі та нормативні документи щодо врегулювання збутової діяльності підприємств.

При виконанні курсової роботи автором було використано наукову та учбову літературу стосовно логістики та промислового маркетингу, періодичні видання економічної спрямованості, монографії вітчизняних та зарубіжних вчених, довідники та енциклопедії економічної спрямованості, Інтернет-джерела та ін.


Розділ 1. Теоретичні засади логістики збуту промислового підприємства у сучасних умовах господарювання

1.1 Поняття, основні завдання та функції логістики як прикладної економічної науки

Нині не існує єдиного підходу до визначення логістики. Автори ряду публікацій розглядають її передусім як науку, що дає змогу оптимізувати кооперативні зв’язки. Інші вважають основним середовищем застосування логістики внутрішньовиробничі процеси з обов’язковим включенням у логістику питань планування завантаження обладнання, визначення розмірів запуску деталей. Одні автори виокремлюють як основу логістичного підходу транспортне обслуговування, інші – складське господарство.

Незважаючи на різноманітність трактувань, найбільшого поширення все ж отримали три підходи: управлінський, економічний і оперативно-фінансовий.

Так, професор Г. Павеллек і співробітники Національної ради США з управління матеріальним розподілом, визначаючи сутність логістики, акцентуют увагу на управлінському аспекті. Логістика, на їхню думку, - це планування, управління і контроль потоку продукції і відповідного йому інформаційного потоку, які поступають на підприємство. [9, C. 63]

 Багато фахівців досліджуваної області, у тому числі французькі, віддають перевагу економічній стороні логістики і трактують її як
«... сукупність різних видів діяльності з метою отримання з найменшими витратами необхідної кількості продукції у встановлений час і у встановленому місці, в якому існує конкретна потреба в даній продукції ». [5, C. 55]

Деякі визначення логістики відбивають як управлінський, так і економічний аспекти. Найбільш типова в цьому відношенні характеристика, дана професором Пфолем , який пов'язує воєдино процес планування та контролю руху матеріальних цінностей з скороченням витрат на їх переміщення та інформаційне забезпечення. [3, C. 30]

Підсумовуючи все вищесказане, можна дати наступне визначення логістики на сучасному етапі її становлення як прикладної економічної науки:
логістика – це наука про оптимізацію матеріальних потоків, потоків послуг і пов’язаних з ними інформаційних, фінансових та інших потоків і управління ними для досягнення поставлених цілей. Вона слугує інтегророваним інструментом менеджменту, який сприяє досягненню стратегічних, тактичних чи оперативних цілей організації бізнесу за рахунок ефективного (з точки зору зниження загальних витрат і задоволення потреб кінцевих споживачів щодо якості продуктів і послуг) управління матеріальними, а також супутними їм потоками (фінансовими, інформаційними і т.п.)

Матеріальні потоки являють собою сукупність матеріальних цінностей (сировина, матеріали, деталі, напівфабрикати, комплектуючі вироби), які переміщуються у часі по технологічному маршруту для послідовного виконання операцій (заготівельні операції, механообробка, збірка тощо), які пов’язані з виготовленням готової продукції, а також складування і транспортування виробничої продукції до споживача.