Процеси оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств, страница 17

Принципово нова альтернатива полягає в усуненні джерела конфлікту цілей, що полягає в усуненні джерела конфлікту цілей, а не тільки в його вирішенні. Це передбачає інтеграцію та солідаризацію виробника і споживача, тобто спільне вирішення проблеми запасів. Автономний же підхід до проблеми запасів завжди передбачає крайні альтернативи контрагентів: виробник хотів би мати нульовий запас готової продукції, щоб тягар утримання запасів перекласти на споживача, однак і споживач хотів би мати нульовий запас. Водночас, розширюючи сферу взаємозалежності складових витрат, завжди можна знайти ті чи інші мотиви до нагромадження запасів. Отже, відповідь на перше запитання не є однозначною.

Відповідь на друге запитання: який рівень запасів готової продукції ле­жить в площині необхідності і доцільності, і стосується кожної позиції в асор­тименті зокрема. Необхідність насамперед визначається попитом, генерованим наступними ланками в мережі дистрибуції: перш ніж відправити замовлену партію продукції, її необхідно нагромадити (накопичити) в збуті. Доцільність утримання запасів може визначитися як уже названими ланками стосовно очікуваних змін попиту, формування додаткового попиту, так і попередніми ланками логістичного процесу, починаючи від джерела постачання сировини і матеріалів: очікуваною економією під час закупівлі, виробництва тощо.

Проте, практична реалізація проблеми управління запасами у збуті вимагає диференційованого підходу. Це означає, що предметом дослідження повинні бути конкретні складові запасу, а не гіпотетичний запас. Отже, виникає потреба в класифікації запасів. В табл. 1.4 подано класифікацію запасів за деякими ознаками.

В табл. 4 подано класифікацію запасів незалежно від фази вироб­ництва, тобто включаючи і фазу постачання і фазу виробництва, оскільки це надзвичайно важливо для формування критеріїв, що враховують синергічні зв'язки поза межами фази збуту. Подана класифікація дає змогу диферен­ційовано прийняти логістичне рішення, насамперед стосовно асортименту готової продукції.

Таблиця 4

Класифікація запасів

Ознаки класифікації

Фазовий поділ

Функціональний

поділ

Концентраційний

поділ

Поділ за рівнем

передбачуваності

1. Запаси в

1. Поточний

1. Група А -

1. Група X -

постачанні:

(циклічний) запас:

висока

висока точність

• матеріали;

• у постачанні;

концентрація

прогнозу попиту.

• сировина;

• у збуті.

вартості:

2. Група У -

• покупні

2. Запас в процесі:

• у постачанні;

середня точність

частини.

• виробництва;

• у дистрибуції.

прогнозу попиту.

2. Запаси у

• "в дорозі".

2. Група В -

3. Група 2 -

виробництві:

3. Гарантійний

середня

низька точність

• незакінчена

запас:

концентрація

прогнозу попиту.

продукція;

• у постачанні;

вартості:

• півфабрикати;

• у збуті.

• у постачанні;

• запаси на

4. Сезонний запас:

• у дистрибуції.

робочих місцях.

• у постачанні;

3. Група С -

3. Запаси в дистрибуції: • кінцева продукція; • замінні

• у збуті.

5. Запас агресивного просування на ринок.

низька концентрація вартості:

• у постачанні;

• у збуті.

частини;

6. Спекулятивний

• повернена

запас:

продукція.

• у постачанні;

• у дистрибуції.

7. Мертвий запас:

• у постачанні;

• у дистрибуції