Процеси оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств, страница 15

Наступні етапи стосуються як вибору транспортно-складських технологій, що конкретизує попередні етапи, так і визначення необхідності створення додаткових (елімінацій наявних) потужностей збутової сфери.

Індефікуючи логістику дистрибуції як управління переміщенням виготовлених під час виробництва матеріалів, частин, напівфабрикатів чи готових виробів до по­купців або місць кінцевого споживання, можна за аналогією із логістикою виробництва теж виокремити три стадії: проектування дистрибуції, планування та власне фізичний розподіл. Водночас уже на першій стадії стає очевидним, що проектування системи дистрибуції товарів повинно ґрунтуватися на вибраній ринковій стратегії підприємства. І це однаковою мірою стосується логістичного аспекту дистрибуції, тобто матеріалізації логістичних функцій, таких, як транспортування, управління запасами, обслуговування споживача тощо.

Логістична типологія викладених ринкових стратегій подана в контексті відомих чи нових варіантів доставки замовлення до клієнта.


Логістичний

продукт

Концепція

поведінки

Відомі способи доставки

Нові способи доставки

Конфронтація з логістичними стратегіями конкурентів

Максимізація конкуренції

Запуск нового шляху до клієнта

Уникання конфронтації з логістичними стратегіями конкурентів

Зміна форм дистрибуції

Максимізація рівня обслуговування клієнта

Рис. 7 Основні ринкові логістичні стратегії

Подані на рис. 7 варіанти логістичних стратегій розташовані в двох координатах: з одного боку, це ставлення до конкуренції ("сповідування" або "уникнення"), з іншого боку, це ставлення до технологій доставки (вико­ристання традиційних чи оригінальних способів доставки). Це означає такі логістичні альтернативи:

§  використання відомих чи впровадження нових транспортно-складських технологій, технологій обслуговування споживача тощо;

§  логістична стратегічна орієнтація на покупців чи на конкурентів, тобто орієнтація на покупців як уникнення конкуренції чи орієнтація на конкурентів як конкурентна боротьба.

Аналіз поданих на рис. 7 варіантів логістичних стратегій допомагає виокремити сучасні тенденції в їх реалізації. Очевидно, що полярними можна вважати стратегію "максимізація конкуренції" і стратегію "максимізація рівня обслуговування клієнта" як такі, у яких відрізняються обидві координати. Як свідчить досвід провідних компаній, стратегія "максимізації конкуренції" реалізується за допомогою виключення посередніх ланок і скорочення циклу дистрибуції. Натомість, стратегія "максимізації задоволення споживача" часто реалізується у формі мережевого маркетингу. [2, C. 80-82]

Особливе місце серед розглянутих логістичних стратегій займає стратегія радикальної зміни форми дистрибуції товарів у напрямку підвищення корисності місця для клієнта.  Йдеться про встановлення найістотніших аспектів обслуговування клієнта. Одним із ефективних інструментів дослідження клієнтів з такими преференціями можна запропонувати метод, основою якого є припущення, що клієнт, приймаючи рішення про придбан­ня, йде на усвідомлений компроміс, надаючи перевагу певній характеристиці перед іншою [4, с. 12].

Стосовно логістичного обслуговування за основу приймаються три важливі елементи обслуговування: надійність поставки, цикл замовлення, умови кредиту. Зважаючи на кількісні характеристики названих елементів обслу­говування, представницька група клієнтів здійснює ранжування комбінацій в кожній парі елементів обслуговування.

1.  Отримання такої інформації є корисним з кількох причин. По-перше, об'єктивізується вимірювання значення кожного елемента обслу­говування як для наявного, так і для потенційного клієнта. По-друге, умож­ливлюється зважена оцінка рівня обслуговування клієнта. По-третє, створюють можливі диференціації обслуговування та сегментації ринку логістичних послуг. По-четверте, сприяють розробленню критеріїв оцінки рівня обслу­говування клієнта. По-п'яте, уможливлюється порівняльна оцінка ефективності логістичної діяльності у сфері обслуговування клієнта [1, с. 117].