Процеси оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств, страница 3

Фінансовий потік – рух фінансових коштів, які виступають як логістична система фінансово-економічних відносин у процесі просування товарно-матеріальних і нематеріальних цінностей (послуги, оборотні кошти і нематеріальні активи).

У свою чергу інформаційний потік – це інструмент логістичної системи, на основі якого формується інформаційна база для задоволення конкретних потреб в процесі інформаційного забезпечення матеріальних і нематеріальних потоків. [7, С. 337-338]

Логістика, як прикладна економічна наука має наступні основні цілі, які не суперечать одна одній, як це може здатись на перший погляд, а лише доповнюють одна одну:

мінімізація витрат на доставку – це розробка та обгрунтування шляхів і методів мінімізації витрат учасника ринку, пов’язаних з процесом доставки продукції в тому випадку, коли цей процес для нього не є самостійним видом комерційної діяльності, тобто коли доставка не є ринковою (платною) послугою, яка надається цим учасникам ринку;

максимізація прибутку від процесу доставки – це розробка і обгрунтування шляхів і методів максимізації прибутку учасника ринку в результаті операцій з доставки продукції у тому випадку, коли даний процес для нього є самостійним (професійним) видом комерційної діяльності, тобто коли доставка – це платна послуга, яку він надає іншим учасникам
ринку. [6, С.23-24].

У ході досягнення даних цілей, логістика намагається розв’язати ряд задач, які умовно можна поділити на глобальні та часні.

До глобальних задач логістики відносяться:

§  створення комплексних, інтегрованих систем матеріальних, інформаційних, а по можливості й інших супутних потоків;

§  стратегічне узгодження, планування і контроль використання логістичних потужностей сфер виробництва та обігу;

§  постійне вдосконалення логістичної концепції у рамках обраної стратегії у ринковій середі.

Часні задачі у логістиці мають локальний характер, вони більш динамічні та різноманітні:

§  максимальне скорочення часу зберігання продукції;

§  скорочення часу перевезень;

§  раціональний розподіл транспортних засобів;

§  швидка реакція на потреби споживачів;

§  оперативна обробка і видача інформації.

Можливість планування різних операцій і проведення аналізу рівнів елементів логістичної системи зумовила її розподіл на макро- і мікрологістику. У табл. 1 представлена структура функцій макро- і мікрологістики.

Макрологістика вирішує питання, пов’язані з аналізом ринку постачальників і споживачів, виробленням загальної концепції закупівель і розподілу. Об’єктами, які контролюються мікрологістикою, є юридично незалежні підприємства. Взаємодія між ними базується на товарно-грошових відносинах і регламентуються відповідними договорами і контрактами, які мають правову силу.

Мікрологістика вирішує локальні питання окремих фірм і підприємств. Об’єктами, які контролюються мікрологістикою, є функціональні служби і підрозділи одного підприємства чи фірми, які підпорядковані його адміністрації. Взаємодія між ними базується на безтоварних відносинах і регламентується в адміністративному порядку. [10, С. 31-32]

Логістичною операцією називають будь-яку дію, яка не підлягає подальшій декомпозиції в рамках поставленої задачі дослідження або менеджменту, пов’язане з виникненням, перетворенням чи поглинанням матеріального і супутних йому потоків (інформаційних, фінансових, сервісних). До логістичних операцій відносять, наприклад, такі дії як повантаження, розвантаження, затарювання, перевантажування з одного виду транспорту на інший, сортування, консолідація, маркування тощо. Логістичними операціями, які пов’язані із супутніми інформаційними і фінансовими потоками, можуть бути збір, зберігання і передача інформації про матеріальний потік, розрахунки з постачальниками і покупцями товарів, страхування вантажів, передача прав власності на товар і т.ін.

До основних логістичних функцій будь-якого учасника ринку відносяться:

·  стратегічна – це вибір стратегії, яка застосовується у доставці продукції;