Процеси оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств, страница 14

Базовим пунктом проектування логістичних рішень в збуті слугує взаємозв'язок із проектними рішеннями у виробничій сфері щодо логістичного виробничого планування як формування кількості і розміру партій інтегрованого річного замовлення.  Повинні враховуватися обмеження потужності збутової галузі (пакування, складування, зберігання тощо). Наступні елементи алгоритму зображені на блок-схемі (рис. 5).

Елементом умови на першому етапі є також характеристики сфери споживання, передусім кон'юнктура ринку, стратегія ринку споживання, концепція та прогноз системи запасів впродовж каналів розподілу тощо.

Наявність згаданих параметрів дає змогу перейти до наступного етапу - вибору концепції системи розподілу із урахуванням вимог щодо логістичного сервісу та фінансового стану підприємства. Вимоги логістичного сервісу передбачають: уможливлення виконання замовлення за узгоджений час, дотримання терміну виконання замовлення та готовність виконати замовлення, оскільки це впливає і на зміст дистрибуційної системи, і на обсяг запасів, і на систему транспортування і складування. готових виробів.

Своєю чергою, вимоги фінансового менеджменту, застосування того чи іншого варіанта розрахунків (з попередньою оплатою, з частковим авансуванням, після реалізації) або їх комплексне використання теж необхідні, оскільки від цього залежить зміст системи розподілу. Тому логічним видається прийняття рішення щодо збутової політики та логістичної стратегії.

 Реалізація загальних стратегій підприємства цілком закономірно істотно впливає на сутність логістичних концепцій, передусім у сфері дистрибуції

Інтегрована оптимізація стану та динаміки чинників системи дистрибуції товарів (рис. 6) уможливлюють раціоналізацію матеріальних, інформаційних і

Рис. 5 Блок-схема проектування логістичних рішень у збуті

фінансових по­токів в певній локалізований системі, забезпечуючи оптимальне співвідношення витрат дистрибуції і рівня обслуговування клієнта.

Рис. 6 Стратегічні рішення в дистрибуції

Подана схема ілюструє аспекти збіжності сутності дистрибуційних і логістичних каналів як єдиний ланцюг послідовних ланок, які виконують відповідні маркетингові та логістичні функції.

Передусім етап вибору схеми розподілу стосується прийняття концептуального рішення стосовно характеру збутової діяльності підприємства, а саме:

• збут здійснюється тільки за одноканальною системою безпосередньо замовникові, який самостійно будує свою систему розподілу. Позитивним тут є, безперечно, простота збуту продукції, однак така "ізоляція" від кінцевого споживача може призвести до втрати або погіршення перспективи підприємства, до обмеженості ринкових можливостей, нарешті, до низької рентабельності виробництва;

• збут здійснюється за багатоканальною системою розподілу, що може охоплювати різні канали збуту, різні за змістом логістичні ланцюги, тобто наявність транспортно-експедиційних фірм, торгових посередників (дистрибуторів, дилерів), розподільних центрів (складів), торговельних фірм. Поряд із складністю такої системи треба враховувати позитивні моменти, що можуть проявитися у розширенні можливостей збуту, у мінімізації збутових витрат, у покращанні логістичного сервісу, в контролі за кінцевим споживанням, що забезпечить і перспективу, і максимальну рентабельність виробництва. Канали збуту можуть бути сформовані як на основі прямих зв'язків, так і із залученням посередників. Останні формують так звані гнучкі та ешелоновані системи розподілу.

Формування змісту багатоканальної системи розподілу (наступний етап) передбачає вибір форми товароруху (транзитної чи складської), вибір того чи іншого логістичного ланцюга, та, якщо необхідно, вибір розташування розподільних центрів. Прийняття названих логістичних рішень лежить в площині реалізації збутової політики і логістичної стратегії.