Процеси оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств, страница 4

·  координаційна – це узгодження усіх процесів доставки продукції, які мають відношення до даного учасника ринку з усіх матеріальних і вартісних параметрів;


Таблиця 1

Функції логістики на макро- і мікрорівнях

Вид логістики

Функції логістики

Макрологістика

Ø  аналіз ринка постачальників і споживачів;

Ø  створення концепції розподілення і споживання;

Ø  складування і стратегічне розміщення складів;

Ø  аналіз видів транспорту;

Ø  вибір прорцесу транспортування;

Ø  створення загальної інформаційної системи.

Мікрологістика

Ø  контроль рівня взідних запасів;

Ø  управління проміжними запасами;

Ø  контроль рівня вихідних запасів;

Ø  управління пересуванням виробів усередині підприємства;

Ø  управління транспортно-складськими і вантажно-розвантажувальними роотами.

·  реалізаційна – це власно здійнення всіляких процесів, які пов’язані з доставкою продукції (її купівля, продаж, транспортування, зберігання, перевантажування і т.п.);

·  розрахункова – це здійснення усіх необхідних грошових розрахунків щодо виявлення витрат або виручки з процесів доставки продукції;

·  інформаційна – це організація і ведення комп’ютерних та інших баз даних про процеси доставки. [6, С. 25-26]

Узагальнюючи функціональну характеристику логістики, у відповідності із її сучасними задачами, функції логістики за їх характером можна поділити на дві групи: оперативні і координаційні.

Оперативний характер функцій пов’язаний з безпосереднім управлінням рухом матеріальних цінностей у сфері постачання, виробництва і розподілу і, по суті, мало чим відрізняється від функцій традиційного матеріально-технічного забезпечення. До функцій у сфері постачання належить управління рухом сировини і матеріалів, деталей або запасів готової продукції від постачальника або пункту їх придбання до виробничих підприємств, складів чи торгових сховищ. У фазі виробництва функцією логістики стає управління запасами, що включає контроль руху напівфабрикатів і компонентів через всі стадії виробничого процесу, а також переміщення готової продукції на оптові склади і роздрібні ринки збуту. Функції управління розподілом продукції охоплюють оперативну організацію потоків кінцевої продукції від підприємства-виробника до споживачів.

До функцій логістичної координації відносяться: виявлення і аналіз потреб у матеріальних ресурсах різних фаз і частин виробництва; аналіз ринків, на яких діє підприємство і прогнозування поведінки інших джерел цих ринків; обробка даних, що стосуються замовлень та потреб клієнтури. Перераховані функції логістики полягають у координації попиту і пропозиції на товар. У цьому сенсі маркетинг і логістика тісно взаємопов’язані. У цих умовах діє принцип «маркетинг формує попит, а логістика його реалізує», тобто логістика «стикує» дві сфери: висунутий ринком попит і висунуту компанією пропозицію.

В рамках координаційних функцій логістики виділилося ще один з її напрямів – оперативне планування, яке продиктоване прагненням скоротити запаси, не знижуючи ефективності виробничої і збутової діяльності фірм. Суть його полягає в тому, що на підставі прогнозів попиту, коректованого пізніше при надходженні реальних замовлень, розробляються графіки перевезень і в цілому порядок управління запасами готової продукції, який в результаті і визначає план виробництва, розробку програм постачання його сировиною і комплектуючими виробами.

Слід також зазначити, що логістика у функціональному розтині, крім вищесказаного, може бути представлена як сукупність закупівельної логістики, виробничої логістики, збутової логістики, логістики складування і транспортної логістики (див. рис. 1)

Рис. 1 Функціональна складова логістики

Закупівельна логістика є процесом забезпечення підприємств матеріальними ресурсами, розміщення ресурсів на складах підприємства, їх зберігання і видачі у виробництво.