Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали мехатронних пристроїв", страница 38

7. Що таке температура Кюрі?

8. Назвіть температури Кюрі для розповсюджених феромагнітних матеріалів (феритів, вуглецевих сталей)?

9 ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПЛАВІВ, ЯКІ

ВИКОРИСТОВУЮТЬ У ВИРОБНИЦТВІ ЕЛЕКТРОННИХ

АПАРАТІВ

9.1 Мета роботи

Дослідження змін властивостей припою типу бінарного сплаву зі зміною температури; засвоєння методики побудови діаграм плавкості, діаграми фазового стану й виявлення їх зв’язку з властивостями припою; оптимізація властивостей припою.

9.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Перед виконанням лабораторної роботи студент повинен:

− уважно вивчити викладений у методичних вказівках матеріал;

− розібратися в методиці побудови фазових діаграм по діаграмах плавкості;

− розібратися в послідовності проведення операцій експерименту;

− зрозуміти засоби безпеки роботи на лабораторній установці;

− підготовити протоколи для запису результатів;

− отримати у викладача допуск до виконання роботи й завдання по сплаву;

− при підготовці до лабораторної роботи необхідно ознайомитися з теоретичним матеріалом, що викладений у [1, с. 23...35; 68…133, 1, с. 8...128.].

9.3 Опис лабораторної установки

Студентам потрібно знати, що сплави – речовини, які складаються із декількох елементів, але не обов’язково в рівних відношеннях, що отримуються плавленням цих елементів у рідкому стані. Технологічні властивості сплавів можуть значно відрізняться від властивостей вихідних елементів, а зміни процентних відношень між елементами, які входять у склад сплаву, прийнято називати компонентами сплаву. Сплави, які складаються із двох компонентів – двокомпонентні або бінарні сплави, що містять n – компонентів – n – компонентні. Сплави можуть утворювати механічні суміші в твердому агрегатному стані, якщо компоненти, які входять у склад сплаву, не здатні до утворення загальної кристалічної решітки, оскільки атоми компонентів дуже відрізняються між собою або масовою кількістю, або зарядом, або атомарним радіусом. У рідкому агрегатному стані утворюється рідкий розчин, у твердому – тверді розчини, які діляться на три типи: заміщення, занурення, вираховування.

Фази – це окремі однорідні частини речовини, обмежені від інших частин поверхнями, при переході через які хімічний склад або структура змінюється стрибком. Фази можуть бути не тільки кристалічними, але й аморфними, не тільки твердими, але й рідкими, газоподібними.

Тверді розчини заміщення – сплави, у вузлах кристалічної решітки яких замість деяких компонентів А розмістилися (замістили) компоненти В.

Довга термічна витримка й повільне охолодження розплаву найчастіше приводить до утворення структур із правильним чергуванням атомів компонентів.

При великому наближенні між компонентами за розміром атомів і типу кристалічних решіток компоненти можуть заміщати один одного в будь-якій пропорції, тобто утворювати безперервний сплав. При існуванні атомарних відмінностей взаєморозчинність компонентів у твердому розчині може бути обмежена. Мідь Cu в алюмінії Al розчиняється в твердому розчині всього до 5.7%, що пояснюється наявністю або відсутністю достатньої кількості зв’язку. Сплави з обмеженою розчинністю називаються обмеженими сплавами.

Т, 0С

 

е