Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали мехатронних пристроїв", страница 37

                                                         ,                                       

де lm – середня довжина магнітної силової лінії в зразку.

За вихідними даними побудувати криві намагнічування B=f(H) для різних частот, тут же показати залежність .

5. За вихідними даними при будь-якому значенні їх вирахувати масштаби горизонтальної та вертикальної вісей осцилографу.

Масштаб горизонтальної вісі, А/м/мм,

                                                         ,                                                    (8.7)

де Н – напруга магнітного поля, яка відповідає напрузі ;

     х – горизонтальний розмір, мм, петлі гістерезису, який відповідає .

Масштаб вертикальної вісі, Тл/мм,

                                                                  ,                                              (8.8)

де В – магнітна індукція, яка відповідає х;

     у – вертикальний розмір, мм, петлі гістерезису, який відповідає Н.

Вирахувати питому потужність втрат, Вт/кг,

                                                   ,                                    (8.9)

де S – площа петлі гістерезису, ;

      – щільність матеріалу зразка, кг/ .

За вихідними даними побудувати графік залежностей P=F(H).

6. Отримати на екрані петлю гістерезису й включити термошафу. Виміряти за петлею гістерезису напругу, характеризуючи , при вимірі температури від 20 до 100°С з інтервалом у 10°С. Одночасно з цим зняти залежність площі петлі гістерезису від температури, для чого необхідно їх перенести на папір.

7. Розрахувати значення  та побудувати графіки

8. Температурні виміри по пп.6, 7 повторити для іншого зразка при охолодженні термічної шафи до кімнатної температури.

8.5 Зміст звіту

Звіт про виконану роботу повинен містити:

а)  мету роботи;

б) програму дослідження;

в) теоретичні дослідження;

г)  епюри петлів гістерезису;

д) результати виміру й вирахування, зведені в таблиці;

е) графіки залежностей ,

;

ж) висновки про виконану роботу;

з) список використаних джерел.

У звіт входить мета роботи, схема виміру, епюри петель гістерезису, результати виміру й вирахувань, які занесені в таблицю, графіки залежностей, висновки по роботі.

8.6 Контрольні запитання та завдання

1.Яка залежність магнітної проникливості й магнітної сприйнятливості від температури для діа- й парамагнетиків?

2.У чому суть феромагнетизму, доменів? Чому феромагнетик розбивається на домени?

3.Накресліть криву намагнічування. Поясніть залежність кривої намагнічування від температури.

4.Що таке Вr, Нr? Який вплив температури й інших факторів на величину Нr?

5.Що характеризує магнітна проникливість  феромагнетиків? Яка залежність  від температури, напруги магнітного поля?

6. Назвіть і поясніть види магнітних втрат у феромагнетиках, їх залежність від напруги магнітного поля та температури.