Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали мехатронних пристроїв", страница 26

6. Провести заміряння спротиву зразків у шести-восьми точках із кроком у 20...30 °С, доводячи напругу на нагрівачі до 220 В. Отримані дані занести в таблицю 6.1.

Використовуючи дані вимірювань, розрахувати:

а) значення спротиву в кожному інтервалі температур:

                                                                            (6.7)

    б) значення температурного коефіцієнта спротиву для кожного інтервалу температур:

                                                                      (6.8)

        Отримані дані занести в таблицю 7.1;

в) визначити середнє значення температурного коефіцієнта спротиву для кожного зразка в кожному інтервалі температур:

                     (6.9)

                .   6.10)

Отримані дані занести в табл. 6.2.

Таблиця 6.2 – Результат вирахувань

Інтервал температур,

°С

    

    

    

20-50

50-80

80-100

...

180-220

7. За отриманими в результаті розрахунків даними побудувати графіки залежностей R від Т.

8. Використовуючи дані табл. П.1  [1, с. 359], визначити метал кожного із вимірюваних зразків.

6.5 Зміст звіту

Звіт про виконану роботу повинен містити:

а)  мету роботи;

б) програму дослідження;

в) теоретичні дослідження;

г)  результати експериментальних досліджень;

д) результати розрахунків, таблиці, графіки;

е)  висновки про виконану роботу;

ж) список використаних джерел.

6.7 Контрольні запитання і завдання

1.  Дати визначення провідника.

2.  Провести класифікацію провідників за фізичними якостями.

3.   Назвати, які матеріали відносяться до твердих провідників.

4.   Назвати, які матеріали відносяться до рідких провідників.