Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали мехатронних пристроїв", страница 15

3.  За даними табл. 2.1 побудувати графіки:

.

За отриманими даними вирахувати залежність e=f(T0). Побудувати графік.

4.  Провести аналіз досліджених даних.

  Т а б л и ц я 4.1 – Результати розрахунків і вимірів

Вимірювані і

 розрахункові величини

Одиниці

виміру

Результати розрахунків і вимірів

1

2

3

4

5

6

U

S

Ux

Qx

Cx

W

tgd

e

В

см2

В

Кл

Ф

Дж

-

-

4.5 Зміст звіту

Звіт повинен вміщати:

-  титульну сторінку;

-  мету роботи;

-  теоретичну частину;

-  експериментальну частину;

-  висновок.

У теоретичній частині приводяться поняття й основні властивості об’єкта дослідження. В експериментальній частині приводяться:

а)  Схема виміру параметрів сегнетоелектрика;

б) Епюри зображення на екрані осцилографу;

в)  Результати виміру зведені в таблицю;

г)  Графіки залежностей tgd=f(Ux); Qx=f(Ux);W= f(Ux);Cx= f(Ux);e= f(Ux);

д)  Графік залежності e= f(T0).

Звіт оформляється у відповідності з вимогами ДСТУ 3008-95.

4.6 Контрольні запитання і завдання

1. Що таке спонтанна поляризація?

2. Поясніть механізм поляризації кристалів титану барію.

3. Поясніть явище діелектричного гістерезису.

4. Поясніть хід залежностей діелектричної проникливості сегнетоелектриків від температури.

5. Поясніть залежність діелектричних втрат від температури у сегнетоелектриків.

6. Поясніть залежність діелектричної проникливості від напруги електричного поля.

7. Поясніть п’єзоелектричний ефект у сегнетоелектриках.

8. Поясніть залежність діелектричної проникливості діелектрика від частоти.

9. Поясніть залежність tgd від T і f.

5 ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ

МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ВИРОБНИЦТВІ

ЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТІВ

5.1 Мета роботи

Дослідження впливу випромінювання видимого діапазону оптичного участку спектру ЕМІ на властивості напівпровідників.

5.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Перед виконанням лабораторної роботи студент повинен:

− вивчити методичні вказівки і відповідні розділи літератури [6, с. 90…122, 7, с. 293…350];

− засвоїти послідовність операцій дослідження;

− засвоїти правила безпечної роботи на лабораторній установці;

− підготовити протоколи для запису результатів дослідження;