Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали мехатронних пристроїв", страница 6

10.  Поясніть вплив форми електроду на значення вимірюваної величини Епp.


2 ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКЛИВОСТІ І

ТАНГЕНСУ КУТА ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ВТРАТ ТВЕРДИХ

ДІЕЛЕКТРИКІВ НА ВИСОКИХ ЧАСТОТАХ, ЯКІ

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ВИРОБНИЦТВІ ЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТІВ

2.1 Мета роботи

Дослідження характеру залежності діелектричної проникливості (ε) і тангенсу кута діелектричних втрат твердих діелектриків у діапазоні частот від 50 кГц до 30 МГц і обумовлення отриманих результатів і залежностей на основі співставлення їх із теоретичними положеннями.

2.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Перед виконанням лабораторної роботи студент повинен:

-  вивчити лекційний матеріал за темою лабораторної роботи;

-  вивчити викладений у методичних вказівках резонансний спосіб визначення електричної міцності діелектричних матеріалів; зрозуміти порядок роботи на лабораторній установці;

-  звернути особливу увагу на застережні заходи при роботі на установці;

-  підготовити протокол для запису результатів; отримати у викладача допуск до виконання роботи і завдання з досліджуваних матеріалів.

-  при підготовці до лабораторної роботи необхідно ознайомитися з теоретичним матеріалом, що викладений у [6, с. 182...211, 7, с. 82...89.].

Потужність, яку розсіюють у діелектрику при дії на нього електричного поля, називають діелектричними збитками. Діелектричні збитки викликають нагрівання діелектрика.

Поляризацією називають стан діелектрика, який характеризується наявністю електричного моменту у будь-якого елемента його об’єму.

Розрізняють поляризацію, яка виникає під дією зовнішнього електричного поля, і спонтанну (мимовільну), що існує під час відсутності поля. У деяких випадках поляризація діелектриків з’являється під дією механічної напруги.

Здатність різних матеріалів поляризуватися в електричному полі характеризується відносною діелектричною проникливістю:

                                                                                              (2.1)

де Сд – місткість конденсатора з даним діелектриком;

 Со – місткість того ж конденсатора в вакуумі (тобто геометрична місткість між електродами).

Кількісною характеристикою поляризації служить поляризованість діелектрика. Поляризованістю Р називають векторну фізичну величину, яка дорівнює відношенню електричного моменту dp елемента діелектрика до об’єму dV цього елемента і виражену в Кл/м :

                                        (2.2)

Значення місткості конденсатора з діелектриком і накопичений у ньому електричний заряд обумовлені декількома механізмами поляризації, які різні у різних діелектриків і можуть мати місце одночасно в одного і того ж матеріалу.

Перед виконанням лабораторної роботи студент повинен:

-  вивчити лекційний матеріал за темою лабораторної роботи;

-  уважно вивчити викладений у методичних вказівках резонансний спосіб визначення діелектричної проникливості і тангенса кута діелектричних втрат;

-  вивчити порядок роботи з куметром;

-  запам’ятати послідовність операцій дослідження;

-  підготовити протоколи для запису результатів;

- отримати у викладача допуск до виконання роботи і завдання з досліджуваних матеріалів.

У даній лабораторній роботі потрібно дослідити два параметри (с і lg5) та порівняти отримані дані з паспортними.

Паспортні дані для і tg діелектриків приводяться на частотах 50 Гц, 1000 Гц, 50 кГц, 100 кГц, 1 МГц, 3 ГГц и 10 ГГц.