Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали мехатронних пристроїв", страница 33

де Н – напруга магнітного поля в зразку, А*м1;

     nl – кількість витків первинної обмотки;

     U1 – значення напруги на горизонтальних пластинах, В;

     R1 – параметри вимірюваної схеми, указані на макеті зі зразками;

     Lm – середня лінія силової лінії в зразку, м.

                                                           ,                                   (7.15)

де  – магнітна проникливість зразка, Гн*м;

     =, Гн*м -1 – магнітна проникливість вакууму.

3. За даними побудувати криві намагнічування  для різних частот і показати залежність .

4. За даними побудувати залежність .

5. За даними при будь-якому одному значенні  вирахувати масштаби горизонтальної та вертикальної вісей екрану осцилографу.

Масштаб горизонтальної вісі, (А/м)/мм;

                                                                ,                                      (7.16)

де Н – напруга магнітного поля, яка відповідає напрузі U1;

    Х – горизонтальний розмір (мм) петлі гістерезису, який відповідає U1.

Масштаб вертикальної вісі, Тл/мм;

                                                           ,                                            (7.17)

де В – магнітна індукція, яка відповідає Х;

    Y – вертикальний розмір (мм) петлі гістерезису, який відповідає Н.

Вирахувати питому потужність втрат,  Вт/кг:

                                                       ,                                  (7.18)

де S – площа петлі гістерезису, м;

     – щільність матеріалу зразка, кг/м.  

6. За даними побудувати графік залежностей.

7.5 Зміст звіту

Звіт про виконану роботу повинен містити:

а)  мету роботи;

б) програму дослідження;

в) теоретичні дослідження;

г)  епюри петлів гістерезису;

д) результати виміру й вирахування, зведені в таблиці;

е) графіки залежностей: B=F(H), =F(H), P=F(H) для різних частот;

ж) графіки залежностей ;

з)  висновки про виконану роботу;

і)  список використаних джерел.

7.6 Контрольні запитання і завдання

1.  Поясніть ділення речовин за магнітними властивостями.

2.  Проведіть класифікацію магнетитів за взаємодією між постійними магнітними моментами атомів.

3.  Поясніть діа- й парамагнетизм; величини  й  для діа- й парамагнетиків.

4.  Яка залежність  і  від температури для діа- й парамагнетиків?

5.  У чому суть феромагнетизму, доменів? Чому феромагнетик розбивається на домени?

6.  Накресліть криву намагнічування. Поясніть види кривих намагнічування.

7.  У чому полягає явище гістерезису? Що таке петля гістерезису?