Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали мехатронних пристроїв", страница 8

12. Знаючи величини fop- в МГц , C, Q, C, Q, необхідно визначити:

                                                ,                                                 (2.3)

                                              ,                               (2.4)

                                               ,                                     (2.5)

                                            ,                                   (2.6)

                                                  ,                                   (2.7)

У наведених формулах fop - в МГц. С- в пФ. Rx, Xx- в Ом, h - в м, S - в м2

 Вказівки з обробки результатів

1. Результати вимірів Q, C, S і h для вказаних зразків записати в табл. 2.1.

2.  Розрахувати значення Сх,  і tg для вказаних зразків на всіх частотах за формулами (2.3), (2.4), (2.5). Результати розрахунку занести в табл. 2.1 і порівняти з паспортними. Вирахувати відхилення отриманих результатів від паспортних.

3. Розрахувати Rx і Хх для максимальних значень за формулами (2.6), (2.7). Розрахункові дані Rx і Хх записати в табл. 5.1.

4.  Побудувати векторні діаграми для кожного зразка з максимальними значеннями tg б.

5. Побудувати графіки частотної залежності = F(t) і tg.

2.5 Зміст звіту

Звіт повинен вміщати:

-  титульну сторінку;

-  мету роботи;

-  теоретичну частину;

-  експериментальну частину;

-  висновок.

У теоретичній частині приводяться поняття й основні властивості об’єкта дослідження. В експериментальній частині приводяться:

а)  формування методики проведення досліджень;

б) функціональна схема вимірювальної установки;

в)  перелік пристроїв, пристосувань і досліджуваних матеріалів;

г)  розрахункові формули;

д)  результати вимірювань і розрахунків Сх, tg, Rx ,XX;

е)  результати порівняння отриманих результатів  і tg з паспортними на стандартних частотах;

ж) векторні діаграми для кожного матеріалу з максимальними значеннями tg;

з) критичний аналіз полбяних результатів і залежностей, які отримуємо в дослідженнях.

Звіт оформляється у відповідності з вимогами ДСТУ 3008-95.

2.6 Контрольні запитання і завдання

1.  Які види поляризації спостерігаються у реальних діелектриків? Накресліть схему заміщення реального діелектрика.

2.  Які види поляризації проходять без витрат енергії зовнішнього поля, а які із витратами?

3.  Вкажіть діапазон значень відносної діелектричної проникливості діелектриків у залежність від їх агрегатного стану (гази, рідини, тверді діелектрики).